Звіт директора про роботу у 2016-2017 навчальному році

    АНАЛІЗ РОБОТИ
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 7

ЗА МИНУЛИЙ 2016-  2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

                                             Інформаційні відомості

Конотопський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 7 «Золотий ключик» Конотопської міської ради Сумської області   (далі – ДНЗ) знаходиться за адресою: 41600 Сумська область, м.Конотоп, вул Ген.Тхора , 40. Розрахований на 320 місць, працював за Програмою навчання і виховання дитини від двох до семи років  «Дитина».

 

Відомості Показники
1. Мова навчання українська
2. Кількість груп усього 15
 ясельні 3
дошкільні 12
3. Режим роботи груп:
10,5 годин 15
4. Кількість вихованців 318
5. Кількість працівників усього  74
педагогічний персонал 39
обслуговуючий персонал 35

 

         Дошкільний навчальний заклад укомплектований педагогічними кадрами: 1 – завідувач, 1 – вихователь – методист, 30 – вихователів , 1-вихователь підмінний,  3-  музичних керівника, 1 – практичний психолог, 2- вчителя – логопеди, інструктор з фізичної культури-1.     Діяльність закладу  у 2016/2017 навчальному році була підпорядкована виконанню вимог таких нормативних документів та законодавчих актів, як Конституція України, Декларація прав дитини, Конвенція ООН «Про права дитини», Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Охорона здоров’я дітей», «Про мови», «Про захист дитинства», державних програм «Освіта» (Україна XXI століття), «Діти України». Формування дитячого контингенту та наповнюваність груп в закладі здійснюється  згідно вимог діючого законодавства, на підставі наказів МОН України від 27.03.2006 №240/165 «Про порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу»; від 20.02.2002 №128 «Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу; від 25.05.2011 №1/9-389 «Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу» та власного статуту.

     Діти зараховуються у дошкільний навчальний заклад  за заявою батьків, медичною довідкою про стан здоров’я та про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини; для зарахування дитини до логопедичної групи – за висновком  та направленням ПМПК.

   Облік дітей, які відвідують заклад, здійснюється вихователями кожної вікової групи в «Журналі обліку щоденного відвідування групи дітьми», який пронумерований, прошнурований, завірений печаткою завідувача.

                                  Освітній рівень педагогів:

                                            Мають освіту
           Вищу      Неповну вищу

  

Навчаються у вищих учбових закладах

                29 ( 74%   ) 8       ( 23 %) 2 ( 3%  )

 

Колектив у цілому працездатний, згуртований, спроможний виконувати поставлені перед ним задачі.

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», «Про мови», у дошкільному навчальному закладі впроваджувався механізм забезпечення використання української мови у процесі виконання працівниками посадових обов’язків, ведення документації. Всі види наочності оформлювались в ДНЗ державною мовою (стенди, плакати, оголошення). Дошкільний заклад забезпечувався нормативною, методичною та додатковою літературою, надрукованою українською мовою.

У дошкільному закладі визначена статутом ДНЗ українська мова навчання і виховання дітей. Протягом навчального року заняття з різних розділів програми, свята та розваги  проводились державною мовою. У групах проводились урочисті святкування Дня української писемності та мови, Дня рідного краю, Дня рідної мови, днів народження українських письменників (Т. Шевченко, Лесі Українки), дітей знайомили з їхніми творами, казками. Всі вихователі та педагоги вільно володіють українською мовою, складають плани роботи, конспекти занять, сценарії, оформлюють досвід роботи та конкурсні роботи виключно українською мовою. Вихователям надається методична допомога в розширенні сфери функціонування української мови. У кожній групі оформлене національне розвивальне середовище, де вміщено предмети національного добутку (українські куточки).

Для батьків державною мовою оформлювались батьківські куточки, проводились виступи на батьківських зборах, консультації, бесіди, відкриті заходи, з метою уточнення знань батьків про опанування дітьми українською мовою та розширення  знань щодо мовленнєвого розвитку дошкільників.

Аналіз роботи закладу протягом 2016-2017 навчального року здійснювався за 6-ма блоками.

          І блок: Методична робота

Діяльність дошкільного навчального закладу регламентувалась планом роботи, який визначав мету, завдання, а також зміст, форми, методи і засоби досягнення поставлених завдань. Упродовж  2016-2017 навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення головних методичних проблем:

1.Підвищення результативності роботи щодо національно- патріотичного виховання дошкільників, поглибити роботу з формування досвіду моральної поведінки та соціальної компетенції у дошкільників шляхом застосування ефективних освітніх технологій.

 1. Формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми засобами сюжетно-рольової гри.
 2. Розвиток художньо-естетичних творчих здібностей дітей засобами музичного мистецтва.

 Пріоритетними напрямами методичної роботи були:

 • підвищення методологічної, інформаційної, загальної культури педагогічних працівників;
 • впровадження інноваційних методів роботи, здійснення дослідно-експериментальної роботи, проведення діагностичної роботи та моніторинг якості освіти;
 • надання практичної, науково-методичної допомоги вихователям;
 • проведення атестації педагогічних працівників відповідно до Типового положення про атестацію.

Основними напрямами контрольно-аналітичної діяльності були:

 • адаптація дошкільнят до умов ДНЗ;
 • отримання інформації для педагогічного аналізу, проведення моніторингових досліджень;
 • створення оптимальних умов для життєдіяльності дошкільнят;
 • реалізація програмових завдань;
 • підготовка дошкільнят до успішного навчання в школі;
 • організація гурткової роботи з дошкільнятами;
 • виконання плану внутрішньосадового контролю й узагальнення підсумкових матеріалів;
 • реалізація пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку освіти, основних законодавчих і нормативних документів;

Аналіз планування роботи за минулий рік показав, що такі його принципи як актуальність, науковість, перспективність, доцільність, системність, послідовність дотримуються. Головні річні завдання знайшли своє відбиття в усіх складових річного плану роботи.   Вивчення стану навчально-виховної діяльності, результативності роботи педагогічного колективу здійснювалась за допомогою різних форм контролю, а саме:

 • спостереження за діяльністю педагогів — 30 % ;
 • анкетування педагогів та батьків — 5 % ;
 • аналізу відкритих занять — 25%;
 • аналізу контрольних зрізів – 20%;
 • аналізу стану здоров’я дітей — 20 %

          Результативність роботи педагогічного колективу

Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони мали  пізнавальний характер, були спрямовані на усунення недоліків, допущенних в питаннях організації навчально-виховного процесу. Достатньо уваги було приділено проведенню інтерактивних форм роботи з кадрами, в ході яких кожний педагог мав би можливість бути активним учасником взаємодії, самостійно визначати свої досягнення, свій творчий потенціал.

Багато уваги приділялось підвищенню рівня фахової майстерності педагогів. Вагома частина педагогів (85%) відвідували методичні об’єднання міста. Систематично вихователь-методист ознайомлювала педагогічний колектив з новинками науково-методичної літератури та проводила обговорення цікавих публікацій, журналів «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Вихователь-методист», «Бібліотечка вихователя дитячого садка» тощо. З метою самоосвіти педагогами опрацьовувались методичні посібники, що використовувалися в роботі упродовж навчального року, діяла «Школа молодого вихователя», здійснювалось індивідуальне консультування молодих педагогів Ковальчук Ю.В., Кондратенко Ю.С., Ковальчук Ю.В., Жилкіної Л.Л., Мірошник О.М.,Коваленко С.І, Валах Л.П, Литвиненко А.М, Шевченко І.В., Коваленко Ю.С., Думи Т.С., Балюк  Л.М.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2016-2017 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

 

 

 

Вид діяльності

Планова кільк. педагогів Фактична

кільк.

педагогів

 

%

1. Курси підвищення кваліфікації 3 2 97
2. Атестація 4 4 100
3. Самоосвіта 39 39 100
4. Участь у роботі творчої групи 6 6 100
5. Участь у підготовці та проведенні методичних заходів 39 39 100

 

Відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України

« Про освіту», частини першої статті 32 Закону України « Про дошкільну освіту», частини першої статті 27 Закону України

« Про загальну середню освіту», статті 25 Закону України « Про позашкільну освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, діяльності працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки №1135 від 08.08.2013«Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», наказу відділу освіти

« Про організацію та проведення атестації педагогічних працівників закладів освіти міста у 2016-2017 навчальному році» від 16.09.2016 № 418-од, до наказу Конотопського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №106-од від 18.10.2016 « Про атестацію  педагогічних працівників закладу у 2016-2017 навчальному році», рішення атестаційної комісії  Конотопського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7  «Золотий ключик» протокол № 4 від 10.03.2017 та з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності в навчальному закладі була проведена атестація педагогічних працівників.

У вересні 2016 року відбулася нарада при завідуючій, на якій були поставлені основні завдання щодо забезпечення організації та проведення атестації, дотримання системи комплексної оцінки діяльності педагогів, посиленню контролю за дотриманням нормативно-правових засад атестаційного процесу.

Із 38 педагогічних працівників закладу (музкерівник Лобузовська В.Е)- працює за сумісництвом) у 2016-2017  навчальному році проатестовано- 4, що складає ( 11 %). За підсумками атестації встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»- 1(3 %), « спеціаліст другої категорії» -1 (3%), підтвердили  кваліфікаційну  категорію« спеціаліст  вищої категорії» -1 (3 %), підтвердив  кваліфікаційну  категорію « спеціаліст першої категорії» -1 ( 3%).  Хід атестації педагогічних працівників в навчальному році перебував на постійному контролі. Адміністрацією закладу не тільки надавалася методична допомога з організації атестації педагогам, але  й забезпечувався контроль за її проведенням: своєчасно і організовано були проведені засідання атестаційної комісії, вивчалася система  роботи вихователів шляхом відвідування занять, аналізу роботи з батьками, проведення анкетування, що дало змогу визначити відповідність професійної кваліфікації кожного педагога та  провести атестацію на достатньому рівні.

До міської атестаційної комісії з апеляцією на рішення атестаційної комісії закладу звернень не надійшло.

Педагоги, що атестувалися, були активними учасниками методичних заходів закладу та міських методичних об’єднань, вдосконалили та узагальнили матеріали з досвіду роботи. Атестаційна комісія Конотопського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 « Золотий ключик» відмітила якісну підготовку  до атестації всіх педагогів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.