ЗВІТ КЕРІВНИКА ДНЗ ЗА 2017-2018 навчальний рік

      Інформаційні відомості

         Конотопський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 7 «Золотий ключик» Конотопської міської ради Сумської області   (далі – ДНЗ) знаходиться за адресою: 41600 Сумська область, м.Конотоп, вул Ген.Тхора , 40. Розрахований на 320 місць, працював за Програмою навчання і виховання дитини від двох до семи років  «Дитина».

 

Відомості Показники
1. Мова навчання українська
2. Кількість груп усього 15
 ясельні 3
дошкільні 12
3. Режим роботи груп:
10,5 годин 15
4. Кількість вихованців 326
5. Кількість працівників усього  74
педагогічний персонал 38
обслуговуючий персонал 36

 

Дошкільний навчальний заклад укомплектований педагогічними кадрами: 1 – завідувач, 1 – вихователь – методист, 30 – вихователів , 1-вихователь підмінний,  3-  музичних керівника, 1 – практичний психолог, 2- вчителя – логопеди, інструктор з фізичної культури(Романова О.В.) знаходиться в декретній відпустці. За фізичне виховання дітей відповідають вихователі  груп. Діяльність закладу  у 2017/2018 навчальному році була підпорядкована виконанню вимог таких нормативних документів та законодавчих актів, як Конституція України, Декларація прав дитини, Конвенція ООН «Про права дитини», Законів України «Про освіту», «Про

дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Охорона здоров’я дітей», «Про мови», «Про захист дитинства», державних програм «Освіта» (Україна XXI століття), «Діти України». Формування дитячого контингенту та наповнюваність груп в закладі здійснюється  згідно вимог діючого законодавства, на підставі наказів МОН України від 27.03.2006 №240/165 «Про порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу»; від 20.02.2002 №128 «Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу; від 25.05.2011 №1/9-389 «Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу» та власного статуту.

Діти зараховуються у дошкільний навчальний заклад  за заявою батьків, медичною довідкою про стан здоров’я та про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини; для зарахування дитини до логопедичної групи – за висновком  та направленням ПМПК.

Облік дітей, які відвідують заклад, здійснюється вихователями кожної вікової групи в «Журналі обліку щоденного відвідування групи дітьми», який пронумерований, прошнурований, завірений печаткою завідувача.

                                  Освітній рівень педагогів:

                                            Мають освіту
           Вищу      Неповну вищу

  

Навчаються у вищих учбових закладах
                27 ( 71%   ) 8       ( 21 %) 3( 7,8%  )

 

Колектив у цілому працездатний, згуртований, спроможний виконувати поставлені перед ним задачі.

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», «Про мови», у дошкільному навчальному закладі впроваджувався механізм забезпечення використання української мови у процесі виконання працівниками посадових обов’язків, ведення документації. Всі види наочності оформлювались в ДНЗ державною мовою (стенди, плакати, оголошення). Дошкільний заклад забезпечувався нормативною, методичною та додатковою літературою, надрукованою українською мовою.

У дошкільному закладі визначена статутом ДНЗ українська мова навчання і виховання дітей. Протягом навчального року заняття з різних розділів програми, свята та розваги  проводились державною мовою. У групах проводились урочисті святкування Дня української писемності та мови, Дня рідного краю, Дня рідної мови, днів народження українських письменників (Т. Шевченко, Лесі Українки), дітей знайомили з їхніми творами, казками. Всі вихователі та педагоги вільно володіють українською мовою, складають плани роботи, конспекти занять, сценарії, оформлюють досвід роботи та конкурсні роботи виключно українською мовою. Вихователям надається методична допомога в розширенні сфери функціонування української мови. У кожній групі оформлене національне розвивальне середовище, де вміщено предмети національного добутку (українські куточки).

Для батьків державною мовою оформлювались батьківські куточки, проводились виступи на батьківських зборах, консультації, бесіди, відкриті заходи, з метою уточнення знань батьків про опанування дітьми українською мовою та розширення  знань щодо мовленнєвого розвитку дошкільників.

Аналіз роботи закладу протягом 2017-2018 навчального року здійснювався за 6-ма блоками.

          І блок: Методична робота

Діяльність дошкільного навчального закладу регламентувалась планом роботи, який визначав мету, завдання, а також зміст, форми, методи і засоби досягнення поставлених завдань. Упродовж  2017-2018 навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення головних методичних проблем:

1.Формування комунікативно-мовленнєвої та мовної компетентності дошкільників в контексті виховання мовленнєвої культури особистості; урахування народних традицій в освітній діяльності, долучення дітей до цінностей національної культури свого народу.

 1. Створення умов для збереження оптимального рухового режиму, загартування та зміцнення здоров’я дітей, використовуючи сучасні методи оздоровчо-розвивального напрямку, шляхом активізації фізкультурно-оздоровчих видів діяльності.

3.Продовження відпрацювання  механізму наступності між дошкільною,  початковою ланками освіти та батьківською громадськістю  щодо розвитку, виховання і  навчання дітей у певному віковому періоді.

4.Оновлення  підходів до логіко-математичного розвитку дошкільнят  згідно вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

 Пріоритетними напрямами методичної роботи були:

 • підвищення методологічної, інформаційної, загальної культури педагогічних працівників;
 • впровадження інноваційних методів роботи, здійснення дослідно-експериментальної роботи, проведення діагностичної роботи та моніторинг якості освіти;
 • надання практичної, науково-методичної допомоги вихователям;
 • проведення атестації педагогічних працівників відповідно до Типового положення про атестацію.

Основними напрямами контрольно-аналітичної діяльності були:

 • адаптація дошкільнят до умов ДНЗ;
 • отримання інформації для педагогічного аналізу, проведення моніторингових досліджень;
 • створення оптимальних умов для життєдіяльності дошкільнят;
 • реалізація програмових завдань;
 • підготовка дошкільнят до успішного навчання в школі;
 • організація гурткової роботи з дошкільнятами;
 • виконання плану внутрішньосадового контролю й узагальнення підсумкових матеріалів;
 • реалізація пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку освіти, основних законодавчих і нормативних документів;

Аналіз планування роботи за минулий рік показав, що такі його принципи як актуальність, науковість, перспективність, доцільність, системність, послідовність дотримуються. Головні річні завдання знайшли своє відбиття в усіх складових річного плану роботи.   Вивчення стану навчально-виховної діяльності, результативності роботи педагогічного колективу здійснювалась за допомогою різних форм контролю, а саме:

 • спостереження за діяльністю педагогів — 30 % ;
 • анкетування педагогів та батьків — 5 % ;
 • аналізу відкритих занять — 25%;
 • аналізу контрольних зрізів – 20%;
 • аналізу стану здоров’я дітей — 20 %

          Результативність роботи педагогічного колективу

Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони мали  пізнавальний характер, були спрямовані на усунення недоліків, допущенних в питаннях організації навчально-виховного процесу. Достатньо уваги було приділено проведенню інтерактивних форм роботи з кадрами, в ході яких кожний педагог мав би можливість бути активним учасником взаємодії, самостійно визначати свої досягнення, свій творчий потенціал.

Багато уваги приділялось підвищенню рівня фахової майстерності педагогів. Вагома частина педагогів (80%) відвідували методичні об’єднання міста. Систематично вихователь-методист ознайомлювала педагогічний колектив з новинками науково-методичної літератури та проводила обговорення цікавих публікацій, журналів «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Вихователь-методист», «Бібліотечка вихователя дитячого садка» тощо. З метою самоосвіти педагогами опрацьовувались методичні посібники, що використовувалися в роботі упродовж навчального року, діяла «Школа молодого вихователя», здійснювалось індивідуальне консультування молодих педагогів :

Ковальчук Ю.В., Кондратенко Ю.С., Жилкіної Л.Л., Мірошник О.М., Валах Л.П, Литвиненко А.М, Шевченко І.В.,Думи Т.С., Балюк  Л.М., Карбули М.О., Філатової Г.О,Хармак Ю.М..

Методична робота з педагогічними кадрами у 2017-2018 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

 

 

 

Вид діяльності

Планова кільк. педагогів Фактична

кільк.

педагогів

 

%

1. Курси підвищення кваліфікації 4 2 50
2. Атестація 8 8 100
3. Самоосвіта 38 38 100
4. Участь у роботі творчої групи 13 13 100
5. Участь у підготовці та проведенні методичних заходів 38 38 100

 

Відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України « Про освіту», частини першої статті 32 Закону України « Про дошкільну освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, діяльності працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 06.10.10 №930 та внесеними змінами ,затвердженими наказом Міністерства і науки №1135 від 08.08.2013«Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», наказу відділу освіти « Про організацію та проведення атестації педагогічних працівників закладів освіти міста у 2019-2018 навчальному році» від 14.09.2017 № 468-од, до наказу Конотопського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №124-од від 26.10.2017 « Про атестацію  педагогічних працівників закладу у 2017-2018 навчальному році»,рішення атестаційної комісії  Конотопського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7  «Золотий ключик» протокол № 4 від 14.03.2018 та з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності в навчальному закладі була проведена атестація педагогічних працівників.

У вересні 2017 року відбулася нарада при завідуючій, на якій були поставлені основні завдання щодо забезпечення організації та проведення атестації, дотримання системи комплексної оцінки діяльності педагогів, посиленню контролю за дотриманням нормативно-правових засад атестаційного процесу.

Із 38 педагогічних працівників закладу (музкерівник Лобузовська В.Е)- працює за сумісництвом) у 2017-2018  навчальному році проатестовано- 8, що складає ( 22 %). За підсумками атестації встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»- 1(3 %),« спеціаліст другої категорії»- 3 (9%), підтвердили  кваліфікаційну  категорію« спеціаліст  першої категорії» -1 (3 %), підтвердив  кваліфікаційну  категорію « спеціаліст другої  категорії» -1 ( 3%), відповідають раніше присвоєному 10 тарифному розряду-2 (6%). Хід атестації педагогічних працівників в навчальному році перебував на постійному контролі. Адміністрацією закладу не тільки надавалася методична допомога з організації атестації педагогам, але  й забезпечувався контроль за її проведенням: своєчасно і організовано були проведені засідання атестаційної комісії, вивчалася система  роботи вихователів шляхом відвідування занять, аналізу роботи з батьками,

 

 

проведення анкетування, що дало змогу визначити відповідність професійної

кваліфікації кожного педагога та  провести атестацію на достатньому рівні.

До міської атестаційної комісії з апеляцією на рішення атестаційної комісії закладу звернень не надійшло.

Педагоги, що атестувалися, були активними учасниками методичних заходів закладу та міських методичних об’єднань, вдосконалили та узагальнили матеріали з досвіду роботи. Атестаційна комісія Конотопського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 « Золотий ключик» відмітила якісну підготовку  до атестації всіх педагогів.

Якісний склад педагогічних працівників

Категорія Кількість %
Вища 6     15 %
Перша категорія 7     19   %
Друга категорія 7      19 %
Спеціаліст 8       21 %
10 тарифний розряд 10      26%

 

Протягом навчального року підвищили свій професійний рівень шляхом проходження курсів перепідготовки: завідувач ДНЗ Рижкова Н.А. та  практичний психолог Огієнко О.М. (курси підвищення кваліфікації при Сумському ОІППО).

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів протягом навчального року було проведено педагогічні ради: протокол №1 від 30.08.2018 «Основні пріоритети нового навчального року у формуванні різнобічно розвиненої особистості» ; протокол №2 від 29.11.2017 «Шляхи оптимізації мовленнєвого розвитку дітей раннього та старшого дошкільного віку», протокол №3 від 28.02.2018 «Реалізація компетентнісного підходу до забезпечення гармонійного розвитку особистості в умовах наступності ДНЗ та школи»; протокол №4 від 30.05.2018 « Підсумки роботи педагогічного колективу дошкільного навчального закладу».

На педагогічних годинах, нарадах при завідувачеві розглядалися питання якісної підготовки до прогулянок, дотримання рухового режиму, підвищення самооцінки у дошкільнят, харчування, безпека, попередження травматизму, удосконалення навчально-виховного процесу, заслуховувались звіти роботи творчих  груп, аналізувався стан інноваційної діяльності, стан фізичного виховання та аналіз захворюваності. При проведенні педрад використовувались такі форми роботи: як «круглий стіл», проблемно-аналітичні бесіди, дискусія, мозковий штурм, презентації методичних розробок,  які сприяли розвитку творчості вихователів. Виконуючи рішення педагогічної ради розроблялись основні напрями роботи, дидактичні ігри, підготовлювались інтерактивні заняття та проводився їх колективний перегляд. В усіх вікових групах систематизовано матеріали з питань формування здорового способу життя дітей, створено мовленнєво-розвивальне середовище, у дитячих приймальнях облаштовані батьківські куточки, виготовлені стенди з даних питань. Результати анкетування педагогів засвідчили, що дієвість роботи педагогічної ради, бесід, консультацій, забезпечувалася за рахунок проведення її в інтерактивних формах, участі в підготовці до її проведення всіх педагогів, толерантному спілкуванні, колективному виробленні рішення педради, контролю за його виконанням. Рішення чотирьох засідань педрад виконані на 89%.

Для ефективного підвищення майстерності вихователів, вдосконалення теоретичної і практичної підготовки упродовж навчального року були проведені семінари-практикуми «Піклуємось про найменших» для вихователів ранніх груп (жовтень 2017), проблемний семінар « Якість дошкільної освіти як багатоаспектна категорія» (листопад 2017), семінар-практикум « Особливості виховання патріотизму у дошкільнят» (грудень 2017), « Фізична культура дошкільника» (лютий 2018),« Інформаційно-комунікативні технології як чинник підвищення якості дошкільної освіти» (квітень 2018). Семінари допомогли вихователям вдосконалити теоретичну підготовку, професійні уміння і навички, познайомитись з сучасними науковими досягненнями.

Відповідно до річного плану проводились консультації для вихователів, під час яких вони отримували теоретичні знання та рекомендації з питань впровадження інноваційних технологій, оптимізації мовленнєвої роботи, нетрадиційних форми роботи з батьками, сучасних вимог та засобів виховання у дітей патріотичних почуттів, створення психологічно комфортних умов перебування дітей  в ДНЗ. Педагоги дошкільного закладу активні учасники методичних заходів району, міста, області. Протягом 2017-2018 навчального року успішно було проведено:

–  методичне об’єднання для психологів дошкільних закладів « використання інноваційних технологій у роботі з дітьми логопедичних груп» (березень 2018)- підготував та провів практичний психолог ДНЗ Огієнко О.М..

В листопаді 2017 відбулося методичне об’єднання вчителів-логопедів та вихователів логопедичних груп . Педагоги мали змогу переглянути заняття з дітьми логопедичних груп (вчитель-логопед Глушан Л.І.; Огієнко О.М.),  прийняти участь у майстер-класах “Троянди з осіннього листя» (Манік В.М) та « Звуки вітру» (Валах Л.П.). Методичні об’єднання були проведені на високому рівні.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри. Також проведена підписка  періодичних видань «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Практика управління дошкільним закладом», «Музичний керівник», «Методичка вихователя»,

« Практичний психолог», «Медична сестра»; здійснена підписка на журнал «Дошкільне виховання».         Протягом навчального  року плідно працювали творчі групи над  проблемами: « Логіко-пізнавальний розвиток дітей» -керівник Спаська Л.Г., вихователь-методист; « Чудеса на піску» – керівник практичний психолог Огієнко О.М. Членами творчих груп були презентовано  предметно-розвивальне середовище для ігрової діяльності дітей з піском та дидактичний матеріал з логіки, розроблені рекомендації  щодо впровадження  інноваційних технологій у роботі з дошкільниками.

Вихователі старших груп   Мірошник О.М, Кондратенко Ю.С. підготували дитячу команду до участі у міському  спортивному фестивалі  « Перші кроки».

Проведення  цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи, але під час підготовки та проведення даних заходів виникали певні труднощі:

 • не всі педагоги брали активну участь;
 • оформлення деяких матеріалів не відповідало встановленим нормам тощо.

Щороку педагогами закладу та практичним психологом  проводиться  діагностування  нахилів дітей до різних видів діяльності. За його результатами та з урахуванням побажань дітей, батьків організовується робота гуртків різного спрямування.  Вся гурткова робота проводилася на безоплатній основі згідно з графіком , затвердженим  педагогічною  радою. За бажанням батьків вихованців середніх, старших груп  була організована платна послуга – гурток з вивчення англійської мови(керівник гуртка Одинцова Л.М.) та хореографічний (керівник Заруба М.О.). Гуртки  працювали  за перспективним планом, що затверджений на початку навчального року, 2 рази на тиждень, заняття проводяться в ігровій формі з використанням різних форм, методів роботи. Свої творчі здібності вихованці виявляли  при проведенні різних видів масових заходів, відкритих занять, свят та розваг, виставок, конкурсів.

 Протягом навчального року у закладі плідно працювали на безоплатній основі  14 гуртків, що дало змогу на 78 % охопити дошкільнят гуртковою роботою.  Також на бюджетній основі працював гурток « Малята здоров’ята» керівник Рижкова Н.А.(директор(завідувач ДНЗ), який був направлений на оздоровчо-корекційну роботу  з дітьми ,що мають вади з плоскостопістю.

У методичному кабінеті  протягом усього навчального року працювала виставка літератури « На допомогу вихователю – початківцю», « Новинки методичної літератури». Кабінет систематично поповнювався методичною літературою, посібниками, ігровим матеріалом, була оновлена картотека методичної та художньої літератури, нова підписка на журнали для ДНЗ. Постійно підбирався методичний матеріал для організації спостережень в природі, проведення свят і розваг.

У серпні 2017 було проведено огляд-конкурс на кращу підготовку групи до нового навчального року, на якому було визначено, що у групових приміщеннях створено розвивальний життєвий простір згідно віку дітей,  поповнені матеріали в ігрових осередках, інформація в батьківських куточках змінюється згідно тематики плану роботи та по необхідності. Відповідально поставилися до поставленого завдання: група «Капітошка» (вихователі Герасименко О.Ю., Коваленко С.І.), група « Колобок» (вихователі Стеценко Г.В., Ковальчук Ю.В.),група «Калинонька» (вихователі Шило С.В.,Пономаренко І.І.), група « Жар-Птах»(вихователі Валах Л.П., Мірошник О.М.)

Інноваційна діяльність стала стимулюючим чинником у розвитку закладу. Педагогічний колектив відповідно до «Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України від 07.11.2000 року, з метою удосконалення навчально-виховного процесу використовував спеціалізовані програми, та альтернативні методики, а саме:

– технологію    розв’язання    винахідницьких    завдань    (вихователі старших груп)

-технологія  саморозвитку  М. Монтессорі (вихователі: Паляниця С.В., Жилкіна Л.Л.);

-спадщину В. О.  Сухомлинського у морально-етичному вихованні дошкільнят ( вихователі Валах Л.П, Мірошник О.М.);

-впровадження в практику роботи інноваційну технологію піскотерапії  за К.Юнгом, М.Ловендфелдом ( вихователі Ботнар М.В., Ляховченко Л.В.);

– впровадження в практику елементи  методики Х.Кьюізенера (палички) як засіб пізнання логіки і математики в дошкільному віці ( вихователь Шило С.В.).

В методичному кабінеті створено банк даних інноваційних технологій, які запроваджуються в практику роботи, розроблені картки інновацій та нововведень з визначенням проблеми, ціле й нововведення, прогнозованих результатів.

З метою розвитку творчості у дошкільників було проведено тематичні виставки « Осіння казка», «Зимова феєрія»,конкурс дитячих робіт «Краса моєї України», конкурс газет « Родинне сонце коло» , фотовиставка « Юні екологи».  Педагогічний колектив  протягом року приймав активну участь у всіх загальноміських конкурсах, святах, благодійних акціях. В березні місяці батьки,педагоги прийняли участь у благодійній акції  «Від серця до серця», акції « Вітаємо солдатів з Великоднем», «Підтримаємо солдатів України» (діти передавали малюнки та поробки).

     Робота над методичними проблемами активізувала форми методичної підготовки кожного вихователя, підняла на більш високий рівень його теоретичну підготовку, надала чіткості і цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями вихователів. Творчі здобутки кращих педагогів садочка стали надбанням колективу.

Однак, є і недоліки в роботі методичної служби:

–  на низькому рівні знаходиться публікація досвіду роботи        педагогів  в   регіональних  журналах.

Отже, пріоритетними завданнями для вдосконалення роботи методичної служби на 2018/2019 навчальний рік залишається робота над забезпеченням подальших умов  по залученню педагогів до участі в місцевих і обласних конкурсах професійної майстерності та поширенню власного досвіду роботи у засобах масової інформації та педагогічній пресі.

 

 

 

 

 

 

 

ІІ блок: Якість та результативність

навчально-виховного процесу  освіти

Відповідно до річного плану на 2017/2018 н.р. адміністрацією закладу постійно здійснювався контроль за організацією навчально-виховної роботи, дотриманням режиму дня, якості планування, створення умов  для формування культури спілкування дітей  раннього віку під час ігрової діяльності, створення умов для розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку, готовності педагогів до робочого дня, використанням здоров’язберігаючих технологій, якості організації роботи щодо попередження дитячого травматизму тощо. З метою вирішення поставлених завдань перед педагогами були проведені тематичні перевірки : «Стан організації роботи з мовленнєвого розвитку» (листопад 2017), « Стан організації роботи щодо наступності ДНЗ з початковою ланкою» (лютий 2018), « Створення умов пізнавальної діяльності  в середніх групах А,Б,В,Г» (березень 2018). У жовтні 2017 та травні 2018   було проведено комплексне вивчення навчально-виховної роботи в старших групах « Бджілка», « Веселі музики», « Жар-Птах» та групах компенсуючого типу «Золотий ключик»,

« Червона шапочка» щодо готовності дітей старшого дошкільного віку до школи. Зміст та матеріали даних вивчень узагальнені в довідках із зазначенням термінів, відповідальних осіб, питань для перевірки, висновків та зауважень за результатами вивчення, а також, за необхідністю, визначенням коригувальних заходів. Результати вивчень були оголошені на нарадах, педагогічних радах закладу.

Аналізуючи роботу кожної вікової групи слід відзначити сумлінне ставлення всіх педагогів до організації і проведення навчально – виховного процесу.

На сьогодні одним із основних напрямів державної освітянської політики в Україні визнано модернізацію системи дошкільної освіти з урахуванням принципів демократизації, гуманізації, індивідуалізації педагогічного процесу В її основу покладено пріоритетність дошкільної ланки в єдиній національній системі неперервної освіти, а основним завданням визначено своєчасне становлення і повноцінний розвиток життєвої компетентної творчої особистості з раннього дитинства.

З огляду на це, пріоритетним напрямом діяльності дошкільного навчального закладу є спрямування освітнього процесу на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти. Він скеровує педагогів на цілісний підхід до формування дитячої особистості, підготовку її до органічного, безболісного входження до соціуму, природного і предметного довкілля через освоєння основних видів життєдіяльності, а також у напрямку забезпечення реальної наступності та безперервності між дошкільною та початковою ланками, інтеграції родинного і суспільного виховання.

Відповідно до плану роботи  закладу на 2017-2018 навчальний рік , наказів №129-од від 26.10.2017 « Про проведення моніторингу результатів освітньо-виховної роботи з дітьми за І півріччя», № 48-А-од від 04.04.2018 року « Про організацію та проведення моніторингового дослідження», з метою виявлення рівня знань дітей  в молодших, середніх та старших групах та внесення коректив при плануванні освітньої роботи в подальшому , було проведене моніторингове дослідження якості реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти.

Завдання вищезазначеного моніторингового дослідження:

 1. Виявити якість практичної реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти.
 2. Дослідити методи аналізу засвоєння програмового матеріалу дошкільниками відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти.
 3. Визначити чинники, які сприяють покращенню виконання освітніх програм в дошкільних навчальних закладах.
 4. Надати рекомендацій стосовно визначення шляхів покращення якості виховного процесу, спираючись на результати даного дослідження.
 5. Забезпечити зворотну інформації про відповідність фактичних результатів діяльності дошкільної освітньої системи та її кінцевих результатів.

Об’єкт: стан організації навчально-виховного процесу дошкільного навчального закладу.

Предмет: рівень сформованості компетентностей дітей дошкільного віку за освітніми лініями Базового компоненту.

Моніторинг досягнень здійснювався на основі методичних посібників : – – для дітей молодшого та середнього дошкільного віку «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно Базовим компонентом дошкільної освіти: методичний посібник/упорядник:А.А.Вєтряна, І.В.Гузенко,О.О.Дрюк; Тернопіль: Мандрівець, 2017.-272с.;

 • для старшого дошкільного віку : Моніторинг якості дошкільної освіти: кваліметричний підхід до оцінки розвитку дитини. Методичні рекомендації (автори: Карабаєва І., Савінова Н.).

 

У проведеному моніторингу  взяло участь 253 дитини  молодшого, середнього та старшого дошкільного віку.

 

Групи, в яких було проведено моніторингове досліження Кількість дітей
ІІ мол  А 22
ІІ мол.Б 25
ІІ мол.В 23
Середня А 23
Середня Б 19
Середня В 20
Середня  Г 21
Старша А 21
Старша Б 21
Старша В 23
Ст.лог А 18
Ст.лог.Б 19

 

За підсумками контрольних зрізів в середньому по ДНЗ:

 

високий рівень складає -25 %
достатній —  42 %,
середній — 30 %,
низький — 3% дітей

 

Освітня лінія «Особистість дитини”

В наведеній діаграмі зазначено, що найменший показник (38%) належить вмінню здійснювати елементарні мисленнєві дії (аналіз, порівняння, узагальнення). Чи дотримуються діти старшого дошкільного віку правил безпечної поведінки свідчать 19% . Виявлено 43% вихованці з повним засвоєнням вимог щодо усвідомлення ролі фізичних вправ у розвитку, зміцненні організму та опікування станом свого здоров’я.

Отже, позитивна динаміка щодо зацікавленості вихованців до збереження свого фізичного, психічного та соціального здоров’я, ціннісно- емоційного ставлення до виконання оздоровчих процедур, сформованості вміння мотивувати власні дії, прагнення дотримуватися здоров’язберігаючої моделі поведінки свідчить про ефективність проведення цілеспрямованої роботи вихователів на процес формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в дітей старшого дошкільного віку.

Рекомендації

Проаналізувавши результати проведеної роботи, визначили основні поради для вихователів:

 • створити сприятливі умови розвитку, виховання, навчання дитини в дошкільних навчальних закладах (спокійне середовище, яке не пригнічує психічні процеси, відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог до дитини, зростання дошкільника у прийнятному, найбільш відповідному його природі темпі);
 • формувати стійкий інтерес до різних видів рухової діяльності, з метою досягнення позитивних результатів у здоров’язбереженні дітей;
 • варіативно застосовувати ефективні профілактичні інноваційні оздоровчі технології: елементи художньої гімнастики, пальчикова гімнастика, дихальна та звукова гімнастика, гідроаеробіка, психогімнастика, фітболгімнастика;
 • залучати дітей до оздоровчих технологій терапевтичного спрямування (арттерапія, піскова терапія, казкотерапія, сміхотерапія, музична терапія, кольоротерапія, ігрова терапія).

 

Освітня лінія «Дитина в природному довкіллю»

 

    Виховання в дошкільників любові до рідної природи починається з розвитку їх сенсорних відчуттів, формування системи знань про об’єкти та явища природи. Згідно з результатами спостереження, (24%) обізнані з природним середовищем планети Земля та Всесвітом як цілісним організмом, сформовані навички піклування про збереження, догляд та захист природного довкілля.  а 34% дітей лише частково мають загальні уявлення про життя людей на планеті Земля. На достатньому рівні -38% дітей знають про необхідність дотримання людиною правил доцільного природокористування, сприймають природу як цінність, виокремлюючи позитивний та негативний вплив людської діяльності на стан природи. Лише 4% мають низький рівень.

Підсумовуючи результати педагогічного обстеження дітей, зазначаємо, що засвоєння вихованцями знань відповідно до вимог освітньої лінії «Дитина у природному довкіллі» відбувається майже на одному рівні.

Рекомендації

Проаналізувавши результати проведеної роботи, ми визначили основні поради для вихователів:

 • формувати еколого-пізнавальний розвиток шляхом експериментально-дослідницької діяльності дошкільників та виховання екологічно доцільної поведінки дітей за допомогою народознавчого матеріалу.
 • стимулювати допитливість та інтерес до пізнання природи описами її об’єктів та явищ;
 • розвивати вміння класифікувати живу природу на основі безпосереднього сприймання та аналізу зовнішніх ознак, способів взаємодії із середовищем та живлення;
 • частіше спонукати дітей до фантазування, прогнозування, самостійних припущень та висновків.

                              Освітня лінія «Дитина в соціумі

Головне завдання реалізації освітньої лінії «Дитина в соціумі» – розкрити дитині соціальний світ, допомогти їй здобути соціальний досвід та зрозуміти своє місце в соціумі як активного учасника. Не випадково освітня лінія нової редакції Базового компонента визначена першою серед інших одразу після освітньої лінії «Особистість дитини». Адже усвідомлення самої себе приходить до людини через ставлення до неї інших людей.

На підставі аналізу результатів дослідження виявлено:

 • високий рівень-21% дітей виявляють інтерес і прагнення брати участь у будь-якій спільній справі;
 • достатній рівень -42% дітей прагнуть бути справедливими та відповідальними, будуючи стосунки з однолітками на принципі толерантності.
 • на середньому рівні- 37% дошкільників формують оцінку вчинків та взаємин людей, орієнтуючись на моральні стандарти.

Рекомендації

Відповідно до засад Базового компонента дошкільної освіти при реалізації його змісту педагогам слід керуватися певними рекомендаціями.

Зокрема, вони мають:

 • ставитися до дитини не з позиції над нею, а з позиції поряд і разом з дитиною. Діти й дорослі є партнерами в життєтворчому процесі, рівноправними учасниками освітнього процесу;
 • глибоко розуміти особливості розвитку кожної дитини, причини, що зумовлюють випередження чи відставання, певні нахили дітей, особливості поведін­ки дошкільників;
 • докорінно змінити свою позицію від­носно сім’ї для побудови повноцінного освітнього процесу, бачити в ній свого основного соціального замовника, працювати для неї і співпрацювати з нею, оскільки родинне виховання має пріоритет над суспільним;
 • схвалювати прагнення дитини розмірковувати, проявляти турботу про інших, допомагати їм, рахуватися з думкою інших, культурно, доброзичливо поводитися;
 • всебічно підтримувати активність кожної дитини, створювати умови для пробудження і розвитку її творчих сил, здібностей, обдарованості.

 

 

Освітня лінія «Гра дитини»

 

 

Освітня лінія «Гра дитини» передбачає розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому.

Найефективніше процес соціалізації в дошкільному дитинстві здійснюється через гру, оскільки вона є провідним видом діяльності дітей дошкільного віку. Особливо результативно процес соціалізації відбувається в ході сюжетно-рольових ігор, тому що такий вид ігор здебільшого спрямований на відображення дітьми в рольових діях та ситуаціях суспільної та побутової тематики, тобто пов’язаної зі сферою людської діяльності.

В підтверджені цьому свідчать наступні дані, які говорять про те, що майже 31% дітей зацікавлено ставляться до ігрової діяльності, впізнають та називають різні види іграшок ,а також сприймають іграшки як образ предмета реального світу.

 

Поряд з цим, практично четвертина вихованців лише частково виявляють імпровізацію, реалізовуючи власні ігрові задуми (18%) та дотримуються ігрового партнерства, поведінки та етикету спілкування. Причиною такого стану самодіяльної творчої гри виступає руйнування процесу становлення провідної діяльності, а також відсутність навичок спільної взаємодії та спілкування з однолітками.

Так, в цілому 51% дітей розуміють, що гра має сюжет, ініціюючи її початок, виявили бажання відповідально ставитися до вибору та виконання ігрової ролі, сприймають іграшки як образ предмету реального світу, дотримуються порядку в ігровому куточку, бережливо ставлячись до іграшок.

Результати дослідження дають підстави вважати, що ігрова діяльність позитивно сприяє вихованню гармонійно розвинутої особистості, адже гра є прикладом універсальної діяльності дошкільників, бо містить у собі багато можливостей інших видів діяльності – навчальної, трудової та спілкування.

Рекомендації:

 • створювати сприятливе ігрове розвивальне середовище, в якому б гармонійно поєднувалися всі складники мовленнєвого розвитку;
 • сприяти створенню в грі дитячого співтовариства, налагодженню рольової взаємодії, включенню старшого дошкільника в рольові діалоги;
 • задовольняти потребу в ігрових діях;
 • допомагати дитині в апробації майбутніх соціальних ролей;
 • стримувати недоброзичливі прояви щодо інших, навчати елементарних форм вербалізації власних переживань, опису свого настрою, стану за допомогою гри-пантоміми, пластичних етюдів, казки;
 • створювати умови для «психологічного розвантаження» дитини, забезпечувати їй можливість усамітнитися, перепочити від оточення.

 

 

Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

 

 

 

Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» Базо­вого компонента дошкільної освіти передбачає сформованість доступ­них для

 

дітей дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів навколишньо­го світу.

В результаті дослідження було з’ясовано, що рівень розвитку пізнавальної сфери дошкільників залишається на середньому рівні. Серед досліджуваних дітей, що мають високі показники вмінь та навичок порівнювати предмети за кольором, формою, величиною, мають логічне мислення виявлено 29%, вміють класифікувати предмети за їх кількісними та якісними ознаками в цілому по групах. У 40% дітей зазначено достатнє  засвоєння вимоги щодо дослідницько- експерементальної діяльності, при цьому дошкільнята демонструють достатню сформованість розвитку мисленнєвих операцій з матеріалізації математичних, логічних, часових відношень, виявляють пізнавальну активність, спостережливість та винахідливість, а дуже не­значна кількість дошкільнят продемонструвала часткову (30%) сформованість пізнавальної мотивації.

На жаль, 1% дітей не вирізняються наявністю сформованих проявів до пізнавальної діяльності

Таким чином, аналіз проведеного дослідження дозволив зробити наступні висновки:

 • пізнавальна діяльність дошкільників як складний, багатоаспектний процес, що проходить у двох основних формах – навчально-пізнавальної та самостійної пізнавальної діяльності, потребує управлінських впливів з боку педагога.
 • найбільш ефективним варіантом взаємодії вихователя і дітей у пізнавальній діяльності є її організація як процес, у якому органічно поєднуються опосередкований педагогічний вплив вихователя з активністю, самостійністю процесу пізнання дітьми довкілля.

Рекомендації

З огляду на те, що в освітній лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» стрижневою особистісною якістю розвитку є пізнавальна активність, вважаємо за потрібне сформулювати кілька важливих порад щодо активізації прагнення дитини до пізнання, а саме:

 • використовуйте методи та прийоми, спрямовані на підвищення пізнавальної активності дошкільників.
 • націлюйте дитину обстежувати предмети, об’єкти, людей, порівнювати між собою, вчити збагачувати, закріплювати та використовувати власний досвід, тим самим виробляти звичку покладатися на нього уразі виникнення різних проблем;
 • збагачуйте досвід відчуттів і сприймань (сенсорний) дитини;
 • підтримуйте заплановану діяльність елементами несподіваності, сюрпризності, варіативності, при доборі засобів впливу орієнтуватися на індивідуальний життєвий досвід;
 • надавайте дитині можливість досліджувати, експериментувати, запитувати, погоджуватися – не погоджуватися, перепитувати, виявляти сумнів, домагатися чіткої й доступної інформації.
 • заохочуйте дітей до самостійних творчих пошуків.

 

Освітня лінія «Дитина у світі культури»

 

Проведення діагностики дало змогу зробити певні висновки щодо рівня сформованості компонентів особистісної культури дітей дошкільного віку. За результатами тестування, 23% дітей виявили потяг до діяльності естетичного напрямку в різних його видах. Це природно, бо специфіка художньо-творчого розвитку дошкільнят обумовлена психологічними, інтелектуальними та художніми параметрами даної вікової групи.

В результаті дослідження проаналізовано, що лише у половини (40%) вихованців сформовані комунікативні навички спілкування з приводу змісту і краси творів. При цьому, зауважимо, що у решти дітей (35%) лише частково розвивається естетика мовленнєвої культури.

Особливе місце у формуванні і розвитку творчої особистості, в дошкільному віці, займає спілкування з мистецтвом, яке дозволяє зрозуміти естетичні здібності та відкриває необмежені можливості для їх удосконалення. Так, високий рівень мають 23% дошкільнят та  в повній мірі реалізують здатність насолоджуватися мистецтвом, володіють навичками

пізнавати образну його специфічність,виявляють художню активність як складову особистісної культури. Лише 2% дітей мають низький рівень. Низькі показники сформованості соціально-культурного розвитку свідчать про недостатній рівень їх естетичного досвіду, стереотипність мислення, що обумовлюється використанням у навчальній роботі з дітьми здебільшого репродуктивних методів навчання.

На основі результатів дослідження можна стверджувати, що актуальною проблемою сучасності є формування матеріальних та духовних цінностей особистості. Найбільш визначальним віковим періодом у духовному зростанні, розвитку культури особистості є дошкільне дитинство.Отже, виникає необхідність в пошуку шляхів оптимізації духовного зростання особистості дитини дошкільного віку, розвитку її творчого потенціалу на основі синтезу мистецтв та творчого самовираження.

Рекомендації:

 • сприяти забезпеченню освітньо-культурнихпотреб дітей, створення умов для їх творчого, інтелектуального, та духовного розвитку.
 • схвалювати прагнення дитини розмірковувати, проявляти турботу про інших, допомагати їм, рахуватися з думкою інших, культурно, доброзичливо поводитися;
 • моделювати гуманну взаємодію з дорослими, ровесниками, виховувати культуру спілкування.

 

                                Освітня лінія «Мовлення дитини»

 

 

Освітня лінія «Мовлення дитини» передбачає засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях. Оволодіння мовою як засобом пізнання і способом специфічно людського спілкування є найвагомішим досягненням дошкільного дитинства.

В результаті дослідження виявлено, що майже 19% дошкільників володіють опануванням фонематичним складом мовлення, розрізняють мовні та немовні, близькі та схожі звуки рідної мови та здійснюють складовий аналіз слів.

У групах визначається позитивна динаміка щодо вільного володіння основними комунікативними навичками, вмінням ініціювати і підтримувати розпочату розмову (42%), усвідомлюючи українську мову державною мають достатній словниковий запас, його обсяг і якість, доречна актуалізація слів під час говоріння – це все найважливіші складові мовленнєвого онтогенезу дошкільника, використовують синоніми, антоніми, омоніми, метафори, багатозначні сло­ва, фразеологічні звороти. розширений  лексичний запас слів.  На середньому рівні -37 % дітей, потребують допомоги вихователя чи дорослого під час переказу твору, опису картин. На жаль, 2% дошкільнят не засвоїли вживання граматичних категорій, мають низький рівень мовленнєвої компетентності.

Рекомендації

Заняття з розвитку мовлення дошкільників буде ефективним за умови повноцінної реалізації мовленнєвого потенціалу кожної дитини. Педагогу необхідно:

 • підвищувати рівень мовленнєвої активності, спонукаючи кожну дитину до учас­ті в обговоренні, даючи можливість висловлювати власні думки;

 

 

 

 • щоденно поповнювати, активізувати та автоматизувати словниковий запас дітей з різних сфер життєдіяльності;
 • чергувати мовленнєві завдання з іншими видами дитячої діяльності для збере­ження інтересу й ініціативності дітей до навчального матеріалу заняття;
 • закріплювати мовленнєві вміння, набуті на заняттях, під час різних видів діяль­ності.
 • використовувати чуттєвий та опосередкований способи ознайомлення зі словом;
 • підтримувати бажання дитини експериментувати зі словом, звуком, заохочувати до вироблення самостійних суджень з приводу довкілля, власного «Я», висловлюватися з власної ініціативи;
 • уникати втручання в розповідь дитини, виправляння помилок у процесі її мов­лення;
 • сприяти набуттю дітьми досвіду комунікативної взаємодії, даючи можливість спілкуватися з однолітками – запитувати, повідомляти, пропонувати, обстоюва­ти думки;
 • залучати дітей до активного контролю за мовленням того, хто відповідає, та оці­нювання відповіді мовця, ставлячи запитання;

пропонувати творчі завдання, опираючись на особистий досвід дітей Висновки

Узагальнюючи результати моніторингового дослідження вивчення стану реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти, можна зробити наступні висновки:

 1. Із семи ліній розвитку дошкільника, виділених Базовим компонентом дошкільної освіти України, найбільш сформованою є лінія гра дитини
 2. Спостереження за дітьми старшого дошкільного віку під час різних видів діяльності свідчать, що дошкільники не завжди можуть застосовувати знання, вміння та навички в нових умовах. Діти, як правило, інтуїтивно використовують свої логічні уявлення під час розв’язання завдань, копіюють дії однолітків.
 3. Моніторинг знань, умінь, навичок за лініями розвитку в групах дітей дошкільного віку показав, що найменшіпоказникиналежать таким освітнім ліням, як «Мовлення дитини» та «Дитина у світі культури»

 

 

Для контролю за результатами фізичного розвитку проводилась діагностика основних фізичних рухів, в результаті якої видно рівень покращення, якщо у вересні вміння дітей становили приблизно 72%, то у травні вони зросли до 87%.

 

            Діагностування дітей старшого дошкільного віку

 

   Рівень виконання основних фізичних рухів дітей 5-6 року життя відповідає достатньому  рівню, дітей 4 року життя середньому  рівню, що зумовлено їх віковими можливостями.

На належному рівні протягом року  проводилася робота з питання наступності дошкільного закладу та Конотопської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5. Вихователями відстежувалася результативність навчання випускників закладу та адаптація до умов школи.  Протягом навчального року були організовані екскурсії дітей, а саме: на свято першого дзвоника (вересень), по школі (вересень, травень), у бібліотеку (травень). Проводилися зустрічі вчителів з вихователями, дітьми та батьками груп старшого дошкільного віку (6-го р.ж.). Вихователі відвідували уроки у 1-му класі, вчителі були присутні на заняттях та режимних моментах у групах старшого дошкільного віку. Організовувалися спільні свята та розваги.

Педагогічним колективом закладу систематично проводиться робота з дітьми мікрорайону. Відповідно до рішення Конотопської міської ради від 20.06.2011 року « Про закріплення мікрорайонів міста за дошкільними навчальними закладами», наказу відділу освіти  від 24.05.2017 « Про організацію обліку дошкільного віку у 2017 році»,  наказу по дошкільному закладу 18.07.2017 № 80 «Про організацію  обліку дітей дошкільного віку » проведено облік дітей від 0 до 6 років, які мешкають у мікрорайоні дошкільного закладу. Результати обліку звірено з даними дитячої міської поліклініки, на  підставі  списків складено  перспективну мережу  на 2017-2018 н.р.

Складено та оформлено в електронному варіанті персоніфікований список,  розподілений за роками народження, який  щорічно оновлюється та доповнюється.

Своєчасно та систематично доводилася  інформація до мешканців мікрорайону з питань режиму роботи закладу та його функцій, організації роботи у вікових групах.

№п/п 2011 2012 2013 2014

 

2015 2016 2017 Загальна кількість у відсотках
1 Всього проживає  в мікрорайоні  

56

 

52

 

39

 

76

 

74

 

97

 

52

 

447

2. Всього охоплено дошкільною освітою 31 47 30 55 35   198 (  45 %)
3. Не охоплено дошкільною освітою 5 39 97 52  194 (42 %)
З них діти від 0 -3 років 5 39 97 52 194(42%)
З них діти від 3-6 р.
Розпочало навчання  у школі 23 23(5%)
4 Форми охоплення
Група короткотривалого перебування
Позашкільні заклади 2 5 3 10(2,5%)
Соц-педагогічний патронат 6 6(1,5%)
Центр « Разом з мамою» 16 16(4%)

             

Дошкільний навчальний заклад  забезпечено нормативно-правовими документами з питань соціального захисту дітей. Оновлюється  база даних дітей пільгового контингенту. Дана інформація доводиться своєчасно та у повній мірі до  відома батьків і педагогів під час виробничих  нарад, батьківських зборів, на засіданнях батьківського комітету. Однак, недостатньо матеріалів з даного питання в  батьківських   куточках.

Протягом року успішно функціонував офіційний сайт закладу, що розкривав усі сфери життєдіяльності (відповідальний вихователь-методист – Спаська Л.Г.). Також заклад плідно співпрацював з засобами масової інформації: телепрограмою « КОН-ТАКТ» та  газетою « Конотопський край».

 

ІІІ блок.  Робота з батьками

та соціальний захист

Протягом року проводилася робота з соціально незахищеними сім’ями: щомісяця уточнювалися списки сімей пільгових категорій, проводилося обстеження сімей , за результатами яких складалися акти, надавалися пільги в ДНЗ щодо безкоштовного харчування  або часткової оплати за харчування в закладі. Створено банк даних дітей пільгових категорій. За  потреби поновлювався  соціальний паспорт

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, змісту Базового компонента дошкільної освіти в Україні, одним з головних завдань, що стоїть перед закладом, вважається взаємодія з сім’єю. Педагогами дошкільного закладу систематично проводяться батьківські збори, консультації, готуються наочно-інформаційні повідомлення на теми, актуальні для певної вікової групи. Сучасне оформлення демонстраційних стендів  дало  можливість батькам отримати інформацію не лише про виховання своєї дитини, а й дізнатися про роботу всіх працівників.  В групових приміщеннях оформлені та періодично змінюються батьківські куточки: «Для вас, батьки», «Ростемо творчими», «Радить психолог», «Методичний вісник», «Будь обережним» тощо.  Хочеться звернути увагу на зростаюче зацікавлення батьків життям дитини в ДНЗ.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно с профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Протягом року директором( завідувачем) ДНЗ Рижковою Н.А.,  вихователем-методистом  Спаською Л.Г., замісником директора(завідувача) з господарства Хармак Н.І. регулярно і своєчасно проводилися інструктажі,  навчання по дотриманню ТБ та ППБ, дане питання систематично розглядалося на педгодинах, виробничих нарадах. У жовтні 2017р, квітні 2018 р. місяці були проведені Тижні з ОБЖД.  Певна робота проводилася з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму.  Випадків дитячого травматизму під час організації освітньо-виховного процесу протягом року не виявлено.Результати перевірок з дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядались на оперативних, виробничих нарадах. За наслідками контролю видаються довідки та відповідні накази. Таким чином, контроль за необхідними і безпечними умовами праці, навчання та виховання у дошкільному закладі носить комплексний характер.

В оздоровчий період в ДНЗ були проведені оздоровчі заходи, які полягали в забезпеченні посиленого харчування, проведенні заходів та розваг на свіжому повітрі, а також у проведенні С-вітамінізації.  Всього за літній період в ДНЗ присутньо дітей 259, було оздоровлено 195 (75%) дітей. Дітей пільгових категорій -29 дітей  (з багатодітних сімей –11, діти з малозабезпечених сімей- 14, діти, чиї батьки в АТО-3), діти під опікунством-1.

 

            ІV блок: Стан здоровя та фізичний розвиток дітей

Дошкільний заклад має медичний кабінет, ізолятор для  дітей з інфекційними захворюваннями. Їх обладнання в основному відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечують досвідчені  сестри медичні старші Коняєва Н.М. (стаж роботи на посаді – 34 рік), Гришуткіна А.Е (стаж роботи на посаді – 8 років) та закріплений лікар-педіатр  дитячої міської поліклініки  Герасімова С.П.

З метою збереження, зміцнення фізичного, психічного здоров’я дітей педагогічний колектив протягом 2017-2018 навчального року працював над якісним забезпеченням фізкультурно-оздоровчої діяльності, підвищенням рівня фізичного виховання в дошкільному закладі. Для фізкультурних занять обладнаний зал, який відповідає санітарно-гігієничним нормативам за площею та обладнанням .У дошкільному закладі систематично проводились заняття з фізкультури в залі, на майданчику , загартовуючі заходи. У режимі дня обов’язковими є: дихальна гімнастика, різні види самомасажів, ранкова гімнастика та гімнастика пробудження, виконання вправ на профілактику порушень постави, плоскостопості. Систему фізкультурних занять доповнюють спортивні масові заходи: спортивні свята , змагання, естафети. Фізкультурні дозвілля проводяться двічі на місяць. Нажаль, спортивна зала потребує капітального ремонту, її оснащення та зміцнення бази внесено до матеріально-технічної бази  розвитку ДНЗ на 2018-2019 н.р., при наявності бюджетних коштів.

Протягом року удосконалювалась система вивчення стану роботи в групах по виконанню річних завдань з фізичного розвитку. У ході аналізу вивчався стан здоров`я дітей і динаміка рухової активності з метою розробки рекомендацій щодо організації і проведення медико-педагогічних заходів, спрямованих на оптимізацію виховної роботи та навчальної діяльності. Спостереження за проведенням ранкової гімнастики засвідчили, що інструктор з фізичної культури Михно А.О. розвивала у дітей рухові навички, які дозволяють виконувати вправи з найменшою затратою енергії. Під час фізкультурних занять відводиться достатньо часу для розвитку основних рухів. Чільне місце в забезпеченні достатньої рухової активності малюків посіли прогулянки. Наявність свіжого повітря, фізичних навантажень дають гарний загартовуючий ефект, внаслідок чого зменшилась кількість дітей, які часто хворіють. В дошкільному закладі проводяться усі необхідні профілактичні заходи:

– контролюється виконання санітарно – гігієничних норм працівниками закладу на всіх ділянках;

– здійснюється щоденний  ранковий огляд дітей;

– проводиться інформаційна робота для батьків через інформаційні куточки;

– здійснюється медико – педагогічний контроль за станом здоров’я дітей                                                  Аналіз стану здоровя дітей

Показн. стану

здор.

Кільк.

показн.

   

Група здоровя

 

 

Група здоровя

І

 

ІІ ІІІ IV осн. підг. спец.
Кількіс

ть

дітей

223 83 19 1 300 25 1
% 68 26 5,8 0,3 92 7,6 0,3

 

 

 

 

 

 

 

Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо. У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний  листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Захворюваність дітей аналізувалася за трьома показниками:

Показники За 2016-2017н.р. 2017-2018 н.р.
Кількість днів, пропущених           1 дитиною по хворобі 0,5 0,55
Кількість випадків захворювання  на загальну кількість дітей 65  

128

Кількість дітей на « Д» обліку 25 12

 

У 2017-2018  навчальному році середнє відвідування дітьми дошкільного навчального закладу – становить  70%, що у порівнянні з минулими роками  знизилося  на  2%  у зв’язку з збільшенням випадків хвороби вітряної оспи.

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення. Підсумки аналізувалися на нарадах при завідувачеві.

Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена увага на проведення оздоровчих заходів , попередження дитячого травматизму та

забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у

надзвичайних ситуаціях. Ці питання розглядалися на засіданнях педагогічних годинах, на консультаціях для вихователів, загальних батьківських зборах , виробничих нарадах, в роботі «Школи молодих батьків ».

Протягом навчального року медичними працівниками та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 79% до 95%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 140-165 уд/хв.

Харчування дітей протягом навчального року відповідало встановленим грошовим нормам. Вартість харчування коливалася у межах від 16 до 22  гривень на одну дитину.  Харчування дітей пільгового контингенту профінансовано своєчасно за рахунок бюджетних коштів. На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування.  Дієтичним харчуванням були охоплені  діти, які мали довідку від лікаря.  Харчування здійснювалось згідно з примірним двотижневим меню, погодженим з Держпродспоживслужби в Сумській області та затвердженим керівником дошкільного закладу. Наказом по дошкільному закладу від 04.01.2018 року № 4 «Про організацію харчування дітей у 2017/2018 навчальному році» сестра медична старша Коняєва Н.М. була призначена відповідальною за організацію харчування дітей в ДНЗ. Систематично  складались накопичувальної відомості (щомісячно, щоквартально, щорічно) та проводився об’єктивний і глибокий аналіз стану виконання натуральних норм.

В ДНЗ здійснювався постійний контроль за організацією та якістю харчування, закладанням продуктів у котел, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів, сестрою медичною старшою,директором( завідувачем) закладу та членами комісії громадського контролю, до складу якої входять працівники закладу та представник від батьків, який має санітарну книжку з медичним допуском.

  Виконуючи ст. 35 Закону України “Про дошкільну освіту” були неодноразово проведені перевірки стану харчування дітей в закладі. Аналіз стану харчування показав, що вихователі дотримуються вимог програми, щодо виховання культурно-гігієнічних навичок у дітей; помічники вихователів та няні виконують санітарні норми організації харчування в групах, порушень технології приготування їжі не було. Аналіз реалізації основних продуктів (виконання норм за 3 місяці) визначив наступне:

 • заявки подались вчасно;
 • меню складалося згідно з картотекою;
 • заміна проводилась згідно до таблиці заміни продуктів.

Усе технологічне обладнання працює, інвентар та кухонний посуд промаркований, використовується за призначенням. Холодильне обладнання працює, температурний режим дотримується. Посуд миється згідно санітарних норм. Продукти в дитячий заклад надходять:

 • м’ясо яловичина, –Конотопський м’ясокомбінат;
 • Курі,яйця,риба, овочі-ПП Петренко
 • хлібобулочні вироби – ВАТ Конотопський хлібокомбінат.

Всі продукти мають сертифікати якості,  в накладних вказується кінцевий термін реалізації швидкопсувних продуктів. При збереженні продуктів харчування в ДНЗ товарне сусідство дотримується. Нормативна документація ведеться згідно встановлених норм, заповнюється своєчасно.

Виконуються норми харчування на такі продукти як: цукор 100%, яйце 96%, риба 85%, крупи 120%,   масло вершкове 95%, м’ясо 80%.

Економічні зміни в державі зумовили стрімкий зріст цін на основні продукти харчування. Тому денний набір продуктів, що відповідає нормам, встановленим  Кабінетом Міністрів України від 22.11.2004р. № 1591, інколи перевищував встановлену вартість.

Дітям дошкільного закладу прищеплювались культурно-гігієнічні навички прийому їжі, вміння користуватися столовими приборами та індивідуальними серветками. Перед початком прийому їжі сервірувались столи. Діти знають назви страв, володіють навичками культури харчування.

В дошкільних групах організовувалось чергування дітей. Діти чергували попарно, згідно графіка чергувань. В групах оформлені сучасні куточки чергових, наявний привабливий спеціальний одяг для дітей.  Всі групи повністю забезпечені необхідним посудом, який має належний естетичний вигляд.Питання організації харчування дітей в ДНЗ включались в тематику батьківських зборів, засідань Ради закладу, розглядались на  виробничих нарад, нарадах при завідувачеві, висвітлювались в інформаційних батьківських куточках.

Однак, спостерігався вагомий недолік в організації дитячого харчування, а саме: невиконання норм через високі ціни на продукти харчування: риби, кисломолочного сиру, овочів,  твердого сиру,м’яса.

                    

                          

 

V блок: Психологічна служба

       Робота психологічної служби у дошкільного закладі здійснювалася протягом навчального року відповідно до головних завдань та методичної мети. Робота практичного психолога Огієнко О.М. проводилася за 3-ма напрямками:

 1. Адаптація дітей до умов ДНЗ.
 2. Соціально-психологічна готовність дитини до школи.
 3. Рівень розвитку дітей.

Адаптаційний період 41(69%) дітей пройшов успішно, 17 (29%) – на середньому рівні,процес адаптації був ускладнений хворобливим станом дітей, 1 (2%) важка (тісний зв’язок дитини з батьками).

Аналіз адаптаційного періоду дітей відбувався за критеріями:

 • взаємовідносини з дітьми;
 • га;
 • сон;
 • поведінка з батьками;
 • реакція дитини на нових людей;
 • мовленнєва діяльність;
 • апетит.

Адаптація здійснювалася за допомогою спостережень, ігор з дітьми, бесід з батьками, вихователями та наданням їм рекомендацій.

Під час вивчення стану соціально-психологічної готовності дітей до школи практичним психологом були використані такі методики:

 • спостереження;
 • анкетування;
 • бесіди;
 • консультації;
 • вивчення взаємовідносин у колективі однолітків;
 • соціометрія;
 • проективні методики (тест Керна-Їрасека, тест для перевірки обсягу словника, «Графічний диктант», «Будиночок», дослідження мнемічних здібностей).

 

                            ТАБЛИЦЯ  ГОТОВНОСТІ  ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ

 

Обстежено Високий рівень Середній Низький психомоторний розвиток
85 49 (58%) 34(40%) 2 (2%)

      

Узагальнюючи результати роботи психологічної служби ДНЗ, можна зробити висновок, що психологічне забезпечення відповідає належному рівню.

 

VІ блок : АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Фінансово- господарська діяльність у ДНЗ здійснювалась згідно з річним планом. Дошкільний заклад на 69% забезпечений необхідним технологічним та господарчим обладнанням, все обладнання знаходиться у задовільному робочому стані. Заходи, передбачені планом, по збереженню та зміцненню матеріальної бази виконані на достатньому рівні.

За виділені  кошти  з міського бюджету сплановано  заходи щодо проведення ремонтних робіт та поповнення матеріально-технічної бази ДНЗ. За період з 01 вересня 2017 року по 01 вересня 2018 року в ДНЗ проведені наступні  роботи:

 • проведено щорічне випробування заземлення та опору ізоляції електромережі та обладнання в закладі;
 • пофарбоване все ігрове та спортивне обладнання на території ДНЗ;
 • проведена повірка манометрів, терезів, гир.
 • проведений косметичний ремонт груп ( фарбування) підлоги, вестибюлю закладу.
 • придбано канцтовари(папір,зошити,фарба для принтера)
 • придбано принтер.

Санітарний стан приміщень закладу постійно утримувався відповідно до нормативних санітарно-гігієнічних вимог. Ігрові майданчики були завжди чисті та полагоджені. Вихователі груп, двірник та завгосп завжди дбали про безпеку дітей та співпрацівників: обстежували територію, місця для прогулянок дітей на виявлення небезпечних речей, оглядали підлогу, східці, віконні рами тощо. Гігієнічний режим прибирання та провітрювання в групах контролювався постійно сестрами медичними старшими  Гришуткіною А.Е., Коняєвою Н.М. Робочі місця протягом року відповідали санітарно-гігієнічним нормам, вимогам техніки безпеки і охорони праці. Необхідним господарчим інвентарем, обладнанням та спецодягом були  забезпечені всі категорії обслуговуючого персоналу.

Підводячи підсумки, можна сказати, що організація освітньо-виховної роботи з дітьми в 2017-2018 н.р. була проведена на достатньому рівні.

 

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *