ПЛАН РОБОТИ ЗДО НА 2020-2021 н.р.

                                            Завдання дошкільного навчального закладу

 на 2020 – 2021 навчальний рік

  1. Забезпечити формування у дітей необхідних компетенцій, навичок самостійної та спільної діяльності, активної взаємодії у соціумі шляхом створення багатофункціонального, варіативного, доступного, безпечного предметно-просторового середовища, сприятливого  для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.
  2. Формування елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля шляхом організації пошуково-дослідницької та проектної діяльності

    3.Впровадження медіаосвіти в освітньо-виховний процес.

 

    Завдання на літньо-оздоровчий період

  1. Створення умов, що забезпечать охорону життя і здоров’я дітей, попередження захворюваності і травматизму в оздоровчий період.
  2. Реалізувати систему заходів, направлену на оздоровлення і фізичний розвиток дітей, їх етичне виховання, розвиток допитливості і пізнавальної активності, формування культурно-гігієнічних і трудових навичок.
  3. Здійснення педагогічної і санітарної освіти батьків з  питання виховання і оздоровлення дітей в літній період  ІІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ

з/п

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
3.1 ПІДВИЩЕННЯ  ПЕДАГОГІЧНОЇ  МАЙСТЕРНОСТІ  ПРАЦІВНИКІВ
1. Вивчати та впроваджувати освітню програму для старших дошкільників «Впевнений старт»

 

протягом року Директор

(Завідувач),

Вихователь-методист

вихователі

 
2. З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів забезпечити участь кожного педагога в роботі міських  методичних заходів. згідно з планом роботи Директор

(Завідувач)

Вихователь-методист

 
3. Вивчення та впровадження в практику роботи ДНЗ методичних рекомендацій МОН  України, обласного департаменту освіти та міського відділу освіти. протягом року

 

Директор

(Завідувач)

педколектив

 

 

 

 

 

 

4 Направити на курси :

– курси підвищення кваліфікації при ОІППО педагогів: вихователів (згідно плану на 2020-2021 н.р)

 

згідно з планом роботи Директор

(Завідувач)

 

Вихователь-методист

 
5. З метою підвищення якості освітнього процесу та фахової майстерності педагогів:

·  проводити взаємовідвідування занять між колегами;

·   здійснювати контроль за підготовкою педпрацівників до робочого дня та веденням ділової документації згідно вимог.

протягом року

 

Директор

(Завідувач)

Вихователь-методист

Вихователі

 

 
6. Провести атестацію педагогів ,відповідно до плану атестації на 2020-2025 н.р. До наказу

За планом

Директор

(Завідувач)

Вихователь-методист

 
7. З метою підвищення ефективності педагогічної діяльності здійснювати індивідуальне консультування педагогів консультування Вихователь-методист

 

 
8.  Знайомити з новинками науково-методичної літератури, періодичними виданнями через виставки «Новинки літератури» та консультації – огляди протягом року

 

 

Вихователь-методист

 

 
9. З метою забезпечення психологічної підтримки учасників навчально-виховного процесу створити позитивний соціально-психологічний клімат у колективі.

З метою підвищення внутрішньої мотивації до праці педагогів, провести тренінгові вправи з елементами тренінгового спілкування.

протягом року

 

 

 

згідно освітньо – виховного плану

психолог,

 

вихователь-методист

 
10 Провести індивідуальні співбесіди-консультації щодо визначення тем самоосвіти та пріоритетних напрямків роботи на поточний навчальний рік Вересень-жовтень 2020 Директор

(Завідувач вихователь-методист

 

            

    

                       3.2.Консультації для педагогів

№п/п Тема консультації термін відповідальний
1 Активізація творчої професійної діяльності педагогів для формування успішної соціалізації дитини вересень Огієнко О.М.
2 Медіаосвіта в освітній процес ЗДО жовтень Спаська Л.Г..
3 Створюємо умови для розвитку  кожної особистості: інноваційне розвивальне предметне середовище листопад Рижкова Н.А.
4 Морально-духовне виховання дошкільників на засадах української народної педагогіки листопад Топчієва І.Г.
5 Зміни в сучасній методиці розвитку мовлення грудень Триус І.М.
6 Освіта для сталого розвитку – поетапний гармонійний та збалансований розвиток всебічно освідченної соціально активної особистості грудень Заруба О.М.
7 Організація просвітницької роботи з батьками на сайті ЗДО січень Глушан Л.І.
8 Створення розвивального середовища в дошкільному навчальному закладі січень Литвиненко А.М.
9 Формування знань у дітей дошкільного віку про правила дорожнього руху методом проблемних ситуацій лютий Панченко Н.М.
10 Як розвивати партнерські стосунки між дітьми й дорослими в умовах ДНЗ лютий Огієнко О.М.
11 Організація фікультурних розваг в ЗДО березень Романова О.В.
12 Педагогічне спілкування з батьками березень Хармак Ю.М.
13 Використання народної казки в музичному вихованні дошкільників квітень Лавріненко А.А.
14 Здоров’я дитини –пріорітет батьків та педагогів квітень Гришуткіна А.Е.
15 Квест як освітня технологія травень Спаська Л.Г.
16 Особистість педагога – головний компонент педагогічного впливу травень Міщаненко О.М.

 

 

 

 

№ з/п  

Зміст  роботи

Форма проведення Термін виконання  

Відповідаль-ні

Відм. про викон
 

3.3. Педагогічні ради

 

1.  Аналіз результатів роботи за минулий рік та основні завдання педагогічного колективу на 2020– 2021н.р

1.Про підсумки літнього відпочинку та оздоровлення дітей у ДНЗ.

2.Презентація, затвердження освітніх програм (додаткових комплексних, парціальних) та методичних посібників для навчально-виховної роботи на 2020-2021н.р.

3.Готовність груп до нового навчального року.

4.Затвердження:

-форми планування

освітнього процесу.

 

5.Впровадження  проекту «Медіа освіта в ЗДО»

 

5.Атестація педагогів.

 

 

 

 

аналітична довідка

 

презентація

 

 

обговорен-ня

інформа-ція

затвердження

 

 

довідка

інформація

 

обговорен

ня

Інформація

 

 

 

 

Серпень

2020 р.

 

 

 

Директор

(завідувач)

 

Сестри мед.старші

 

 

Вихователь-

методист

Спаська Л.Г.

 

 

 

Педагоги .

Директор

(завідувач)

Рижкова Н.А.

 

Вихователь-

методист

Спаська Л.Г.

 

 
2. Тема:«Інтеграція  освітнього  процесу в ЗДО.Медіаосвіта»

Педрада-лабораторія

1. Організаційно-педагогічні умови побудови освітнього процесу на засадах інтеграції (доповідь).

2. Інтегрування освітнього процесу

3. Проект « Медіаосвіта в ЗДО»

4. Сайт – як засіб тісної  роботи з батьками

5. Аналіз анкетування вихователів, батьків-ставленнях до впровадження медіаосвіти, культури користування мас-медіа.

 

 

інформація

довідка

 

обмін досвідом

 

(довідка)

 

 

презентація

 

Робота з медіазасобами

 Листопад

2020

 

 

 

 

 

Директор

(завідувач)

Рижкова Н.А.

 

вихователь

методист

Спаська Л.Г

 

Романова О.В.

 

Огієнко О.М.,

практичний психолог

 
3. «Формування  навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми»

1.Аналіз виконання рішень попередньої педради.

2.«Стан соціально-комунікативної  компетентності дітей дошкільного віку».

3.Організація роботи відповідно до рівнів комунікативно-мовленнєвого розвитку дитини.

3.Вимоги до професійного мовлення педагогів.

5.  Презентація дидактичних ігор на засвоєння дитиною культури мовлення

 

 

 

 

 

довідка

 

Довідка тематичної перевірки

 

Презентація

 

 

Виставка

Лютий

2021 р.

 

 

Директор

(завідувач)

Рижкова

 

 

вихователь

методист

Спаська Л.Г

Огієнко О.М.,

практичний психолог

 

педагоги

 

 
4 Підсумки роботи педагогічного колективу ЗДО за 2020/2021

1. Виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2. Звіт директора(завідувача) про підсумки роботи ДНЗ.

3. Атестація педагогів

4.Готовність дітей до навчання у школі.

5. Підготовка до літнього оздоровчого періоду.

 

довідка

 

доповідь

 

презентації

 

довідка

 

круглий стіл

Травень 2021 Директор

(завідувач)

Рижкова Н.А.

вихователь

методист

Спаська Л.Г.

Огієнко О.М.

 

Сестра мед.старша

 

             

3.4.УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

№ п/п Зміст заходів термін відповідальний примітка
1 Творча година «Виховати патріота України…»

Мета:формування у педагогів розуміння  актуальності роботи по вихованню морально-патріотичних основ увихованців дошкільного закладу.

Жовтень

2020

Вихователь-методист

вихователі

 
2. Майстер-клас « Білосніжні витинанки» Грудень 2020 Вихователь

Литвиненко А.М.

 
3. Артсудія «Декоративне малювання як засіб формування мистецької культури дошкільників» Березень 2021 Вихователь

Тарасенко М.Д.

 
3. Продовжити  роботу « Методичного мосту» між досвідченими педагогами та молодими фахівцями, стаж роботи, яких менше 10 років.  

Протягом року

Директор

(Завідувач), вихователь-методист

 
4. Самоосвіта педагогів

1.Знайомити з новинками   методичної літератури, стежити за педагогічними інноваціями в дошкільній освіті, проводити їх вивчення на педгодинах.

2.Передплата періодичних видань

Вивчати нормативні документи та постанови МОН України.

3.Проводити презентацію та обговорення навчально-методичної літератури  та методичних посібників відповідно до педагогічних рад.

4.Систематично опрацьовувати і аналізувати статті в журналах «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Дошкільний навчальний заклад», «Дитячий садок», «Методична скарбничка вихователя», « Музичний керівник ДНЗ» , «Практичний психолог ДНЗ» та інших педагогічних виданнях.

4.Вивчати передовий педагогічний досвід дитячих садків країни, області, міста, впроваджувати його в свою роботу

5.Створити банк даних про ППД України.

Вивчити питання оргнізації інтегрованого освітнього процесу в ДНЗ.

 

 

Жовтень

2020

 

 

 

 

Грудень

2020

 

 

 

Лютий

2021

 

 

Березень 2021

 

 

 

Квітень

2021

 

 

Травень 2021

Директор

(Завідувач), вихователь-методист,

 

 

 

 

 

 

 

педагоги закладу

 

             3.5.Семінари,семінари-практикуми

 

 СЕМІНАРИ -ПРАКТИКУМИ
Теоретичний семінар

Тема:Важливо стартувати впевнено «Впроваджуємо  «Впевнений старт»»

Мета: показати переваги та можливості роботи за програмно методичним комплексом «Впевнений старт».

Жовтень 2020 вихователь-методист,Спаська Л.Г.

 

Семінар-практикум: «Наступність між дошкільною та початковою ланками освіти в рамках впровадження концепції «Нова українська школа»

Мета: запровадження інноваційних підходів щодо гармонійного розвитку особистості дитини в період дошкільного дитинства та старту Нової української школи; вивчення змісту та структури нових Державних стандартів дошкільної та початкової освіти.

Грудень 2020 вихователь-методист,Спаська Л.Г.

Огієнко О.М.,

практичний психолог

Семінар – тренінг

«Розвиток комунікативної культури педагогів в сучасному дошкільному закладі»

Січень 2021 вихователь-методист,Спаська Л.Г.

Огієнко О.М.,

практичний психолог

 

Семінар-практикум

«Експерементально – дослідницька діяльність дітей як технологія пізнавального розвитку»

Мета: підвищити компетентність педагогів щодо експериментально – дослідницької діяльності дітей дошкільного віку відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція) як Державного стандарту та програм виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина»; актуалізувати знання педагогів шляхом залучення до інтерактивних форм роботи, зважаючи на попередній досвід.

 Березень 2021

 

 вихователь-методист,Спаська Л.Г.

вихователь  лог.групи

Шелюк О.М.

 

 

3.6.Відкриті покази різних видів діяльності

№п/п Назва заходу Термін Відповідальний Примітка
1. «Козацькі забави» (спортивне дозвілля для дітей старшого дошкільного віку) вересень Романова О.В.  
2. Інтегроване заняття (з досвіду роботи) жовтень Міщаненко О.М.  
3. Інтегроване заняття з приорітетом сенсорно-пізнавального розвитку листопад Паляниця С.В.  
4. Інтегроване заняття з приорітетом художньо-естетичного розвитку листопад Тарасенко М.Д.  
5. Патріотичне виховання « народна скарбничка» грудень Третякова Н.О.  
6. Художньо-естетичний розвиток «Що приносить нам зима?» грудень Валах Л.М.  
8. ОБЖД « Обачним будь» січень Панченко Н.М  
9 Інтегроване заняття «Книжка в гості завітала – малят вчила й з ними грала» грудень Заруба О.М.  
10 Заняття – пошук для дітей старшого дошкільного віку “Повага до людей – любов до України” березень Ковальчук Ю.В.  
11 Робота з батьками березень Хармак Ю.М.  
12.  Нетрадиційні техніки малювання «Кольори весни» квітень Литвиненко А.М.  
13 Музична розвага « Весняна казка» квітень Лавріненко А.А.  
14 «Подорож Колобка » (логіко-математичний розвиток) травень Шило С.В.  
15 Підсумкове заняття  старша лог.група

« Що я знаю,що я вмію»

 

травень Топчієва І.Г.  

 

 

 

 

 

3.7.ТЕМАТИЧНІ  МІСЯЧНИКИ

№п/п Зміст Термін виконання Відмітка про виконання
1. Фізкультурно-оздоровчої та спортивно- масової роботи вересень  
2. Громадянського,духовно-морального,патріотичного виховання грудень  
3. Місячник обдарованих дітей січень  
4. Сімейно-родинне виховання березень  
5. Екологічне виховання квітень  
6. Трудове виховання травень  

 

ТЕМАТИЧНІ ТИЖНІ

 

№п/п Зміст Термін виконання Відмітка про виконання
1. Тиждень спорту

 

вересень ІІІ тиждень  
2. Тиждень ОБЖД

 

жовтень

ІІІ тиждень

 
3. Художньо-естетичного виховання ІІІ тиждень

листопад

 
4. Тиждень народознавства грудень  
5. Тиждень творчості січень  
6. Тиждень прав дитини лютий  
7. Тиждень добрих справ березень  
8. Тиждень безпеки  життя і здоров’я дитини, ЦО ІІІ тиждень

квітень

 

 

 

 

 

3.8.КОНКУРСИ, АКЦІЇ, ВИСТАВКИ

 

№ п/п Тематика конкурсів, виставок, акцій Термін проведення Відповідальні Відмітка про виконан

ня

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

5.

 

 

6.

 

 

 

7.

 

8.

 

 

9.

 

 

Організувати виставку робіт з різного матеріалу спільно з батьками « Осіння майстерня»

Конкурс дитячих робіт (виконаних в різних техніках) «Природа рідного краю»

Організувати виставку робіт з різного матеріалу спільно з батьками «Зима рукодільниця»

Взяти участь в благодійних акціях

Організувати конкурс родинного дерева « Від роду до роду нема переводу»

Організувати проведення фотовиставки за участю батьків «Неповторна краса рідного міста»

Взяти участь у фізкультурному фестивалі «Перші кроки»

Організувати  звіт гуртківців

« Творча майстерня»

 

Участь у благодійних акціях, ярмарках

жовтень

 

 

 

листопад

 

 

грудень

 

за потребами

 

березень

 

 

квітень

 

 

згідно плану

січень

 

 

згідно плану

 

Вихователь-методист

Вихователі

 

Вихователі

Вихователь-методист

 

Вихователі

Вихователь-методист

 

Вихователі

 

Вихователь-методист

Вихователі

 

Інструктор з фізкультури

Муз. керівник

Керівники гуртків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.  КУРСИ  ПІДВИЩЕННЯ  КВАЛІФІКАЦІЇ       ПЕДАГОГІЧНИХ  ПРАЦІВНИКІВ

на 2020-2021 н.р.

 

Заходи Термін Відповіда

льні

Виконання
 

1.

 

Направити на курси підвищення кваліфікації при  СОІППО  педагогів

(згідно плану атестації  на 2020-2021 рік)

 

 

упродовж року

 

Директор

(завідувач)

Рижкова Н.А.

 

 

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ  ПРАЦІВНИКІВ

на 2020-2021н.р.

 

Заходи Термін Відповідальні Виконан

ня

 

1.

Проведення  чергової атестації педагогів (згідно плану атестації та списку )  

до 01.04.2021

 

атестаційна комісія

 
2. – вивчити систему роботи педагогів, які підлягають атестації; до 01.03.2021 атестаційна комісія  
3. – видати наказ по ДНЗ за результатами атестації. до 01.04.2021 атестаційна комісія  
4. – оформити атестаційний матеріал До 01.03.2021 педагоги,

що атестуються

 

 

 

 

 

 

               3.10. ВПРОВАДЖЕННЯ  В  ПРАКТИКУ  РОБОТИ

                                       ІННОВАЦІЙНІ  ТЕХНОЛОГІЇ

ЗМІСТ РОБОТИ Термін проведення Відповідальний Виконання
 

21

Впроваджувати в практику  роботи технологію  піскотерапії (автори К.Юнг, М.Ловендфелд). упродовж року

 

 

Ляховченко Л.В.

 
 

3

Впроваджувати в практику роботи інноваційну технологію «Духовно-моральний розвиток за спадщиною В.Сухомлинського»  

упродовж року

 

 

Валах Л.П.

 
4 Впроваджувати в практику роботи методику Х.Кьюізенера (палички) як засіб пізнання логіки і математики в дошкільному віці. упродовж року  

Шило С.В.

 

 
5. Впроваджувати в практику роботи інноваційну технологію

« Казкотерапія»

упродовж року Огієнко О.М.  
6 Впроваджувати в практику роботи елементи інноваційної технології

« Педагогіка М.Монтессорі»

упродовж року Паляниця С.В.  
7 Впровадження в практику роботи технологію розвитку творчої особистості   Г.Альтшуллера. Теорія розв’язання винахідницьких завдань. упродовж року

 

 

Вихователі старших груп

 
8. Використовувати в фізкультурно – оздоровчій роботі з дітьми елементи методики фізичного виховання Е.Вільчковського, та елементи театру фізичного розвитку М. Єфіменко.  

упродовж року

 

 

 

фізкерівник ,Романова О.В.

 

                      

                               

             

 

 

 

 

                  3.11. План роботи   з молодими спеціалістами

                                   на 2020-2021н.р.

№ з/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Проведення організаційної наради з педагогічними працівниками для ознайомлення їх з нормативно-правовими документами, Державними стандартами у системі дошкільного виховання; напрямами діяльності ДНЗ, вимогами педагогічної етики, традиціями тощо Вересень Вихователь-методист
2. Проведення інструктивно-методичної наради з педагогами-наставниками з метою організації наставництва Вересень Вихователь-методист
3. Складання індивідуальних планів роботи, передбачаючи:   Вихователі
  ·        взаємовідвідування занять та режимних моментів з подальшим обговоренням; Раз на місяць  
  ·        відвідування молодим педагогом занять наставників; Раз на місяць Наставники
  ·        спільне складання календарного плану та перспективної сітки навчально-виховної роботи, конспектів занять; Раз на тиждень  
  ·        ознайомлення з науковою літературою, обговорення новинок педагогічної літератури, творчих знахідок інших вихователів, вивчення ННД;

 

 

Раз на квартал  
  ·        забезпечення участі молодих педагогів у роботі методичних об’єднань, семінарів (відповідно до плану роботи відділу освіти, методичного кабінету). Протягом року  
4. Показ кращих планів навчально-освітньої роботи та документації вихователя   Вихователь-методист
5. Проведення мікродослідження на тему: «Запити і потреби нових педагогічних працівників»

Діагностування педпрацівників з метою визначення рівня їх підготовленості, їх запитів, інтересів, можливостей

 

Вересень-Жовтень

Наставники
6. Перевірка документації педагога щомісяця Вихователь-методист
7. Індивідуальні консультації за потребою вихователів за потребою вихователів Вихователі
8. Ознайомлення з науково-методичною літературою, Обговорення новинок педагогічної літератури, творчих знахідок інших педагогів щоквартально Вихователі
9. Контроль за відвідуванням педагогами занять школи молодого вихователя (районної). згідно плану занять. Згідно плану- занять. Вихователь-методист

 

 

 

  Розділ 5

ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

5.1 Робота з батьками на 2020-2021 н.р.

 

Зміст роботи Відповідальні Термін
        

·        Батьківські збори з участю педагогів школи  «Готуємо разом дитину до школи»

·        Підготовка дитини до школи. Важливі зауваження (ділова гра)

·        Залучати батьків до участі у музичних та спортивних святах і розвагах.

Проведення анкетування батьків щодо роботи ДНЗ та підготовки дітей до школи.

 

Вихователі старших груп

вихователь-методист

 

 

 

Практичний психолог,

Огієнко О.М.

 

 

 

Романова О.В.

 

 

 

Педагоги,

вихователь-методист

 

Вересень/Травень

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

Протягом року

Консультації для батьків

 

Зміст роботи Термін Відповідаль-ний Приміт-ка
1. Щоб дитина хотіла і вміла вчитися вересень Спаська Л.Г.  
2. Дбаємо про безпеку дитини. жовтень Панченко Н.М.  
3. Спорт –запорука здоровя. листопад Романова О.В.  
4. Приклад дорослого-вагомий крок у вихованні. грудень Огієнко О.М.  
5. Про важливість спілкування батьків з дитиною для розвитку її мовлення. січень Триус І.М.  
6. Виховуємо маленького громадянина лютий Стеценко Г.В.  
7. Розвиток музичних здібностей дітей. березень Лавріненко А.А.  
8. Дбаємо про здоров’я дитини. квітень Гришуткіна А.Е.  
9. Виховуємо маленького помічника травень Міщаненко О.М.  

                                  

 Виставки та конкурси

п/п

  

                 зміст роботи

термін проведення  

відповідальні

відмітка про виконання
1. – Фотовиставка до дня міста «Щаслива родина в єдиній сім’ї»

– Виставка групових газет «Наші татусі»

– Виставка  «Моя вишиванка»

– Конкурс «Город на підвіконні»    – Фото до жіночого дня «У жінок і природи не буває поганої погоди»

– Фото колажі із життя групи «Наше щасливе дитинство»

 

вересень

 

жовтень

 

листопад

січень

березень

 

травень

 

 

Педагоги

 

Батьківські комітети

вихователі, батьки

 

Вихователі

Вихователі

батьки

Педагоги.

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Взаємодія дошкільного навчального закладу із школою

1 2 3 4 5
І.Організаційна робота
1 Складання та затвердження спільного плану наступності в роботі дошкільного закладу та школи серпень Директор

(Завідувач)

Завуч початкової школи

 
2 Сторити інформаційно –педагогічну бібліотечку для вихователів ,щодо підготовки дітей до школи

 

до 01.10.

2020

Вихователь-методист

Психолог

 
ІІ.Методична робота
1 Ознайомлення з досвідом роботи ДНЗ і початкової школи:

– вивчення програмно – методичних документів;

– взаємовідвідування занять уроків

вересень

 

протягом року

Директор

(Завідувач)

Завуч

Вихователі

Вчителі

 
2 Організація роботи круглого столу з вихователями та вчителями, спрямованого на вирішення наступних питань:

–         наступність в роботі ДНЗта школи, шляхи її вирішення;

–         – використання інтерактивних методів розвитку та виховання в навчально-виховному прцесі

протягом року

 

Директор

(Завідувач)

Завуч

Вихователі

Вчителі

Психолог

 
3 Запрошення вчителів початкових класів на засідання педагогічних рад Протя

гом року

Директор

(Завідувач)

 

 
ІІІ. Робота з дітьми
1 Організовувати виступ учнів початкової школи з концертами виставами вікторинами розвагами у дитячому закладі Протя

гом року

Завуч

Вчителі

 

 
2 Відвідування старшими дошкільниками учнівських розваг, свя організація виступу на них Протя

гом року

Директор

(Завідувач)

Муз.

Керівник

 
3 З метою підвищення рівня мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання у школі:

– використовувати в освітній роботі читання творів про школу;

-знайомити вихованців з правилами поведінки школярів;

-організувати фото куточок «Наші випускники»;

-створити умови для розгортання творчої гри «Школа»;

-систематично організовувати екскурсії дітей старшого дошкільного віку до школи;

-організувати спільне проведення Тижня безпеки в ДНЗ та школі;

Організувати виставку дитячих робі «Здрастуй школа!»;

-проводити спільні виступи «Діти –дітям».

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор

(Завідувач)

 

Вихователь-методист

Вихователі

Вчителі початкових класів

 
4 Провести діагностику,щодо психологічної готовності дітей до школи надати рекомендації батькам Квітень

Травень 2021

Практик-ний психолог  
  ІV. Робота з батьками      
1 Оформити в старших групах куточок з методичними рекомендаціями на тему «Батькам майбутніх першокласників» лютий Вихователі

 

 
2 Запросити педагогів школи для зустрічі з батьками майбутніх першокласників на батьківських зборах Протягом року Вчителі початкової школи

Вихователі

 

 

 

 

 

  1. Робота методичного кабінету

6.1 Організація роботи по створенню науково-методичної бази

 

№ п/п                                  Заходи Термін проведення Відповідальні Виконання
1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11

 

 

 

12.

 

 

 

13

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

Продовжувати накопичувати інформаційні науково-методичні матеріали в яких висвітлюються питання впровадження БП «Дитина» ; набуття компетентності, формування базових якостей особистості за всіма лініями розвитку, сферами життєдіяльності дошкільників

 

Продовжувати здійснювати роботу по упорядкуванню та підбору нового програмно-репертуарного матеріалу з художньої літератури, музичного та образотворчого мистецтва, ігрової діяльності для подальшого якісного впровадження Програми

 

Поповнити методичний кабінет наочно-дидактичними посібниками, навчально-методичною літературою

 

Упорядкувати матеріали:

– по реалізації Закону України «Про дошкільну освіту», унесених Верховною Радою 6.07.2010 р., змін щодо обов’язкової дошкільної освіти дітей

5-річного віку;

– по організації роботи з обдарованими дітьми;

-по забезпеченню наступності в роботі ДНЗ №7  та ЗОШ №5

-по  здійсненню соціального  патронату

Оформити соціальний паспорт дошкільного закладу

Створити методичні папки з тем:

1. Організація роботи з екологічного виховання

2. Розвиваємо мовлення дошкільнят

Створити картотеку аудіо- та відео- матеріалів

Виготовити папки-пересувки, розробити методичні рекомендації, пам’ятки для вихователів та батьків з питань організації літнього оздоровлення дошкільників

Підготувати методичні матеріали, дидактичні посібники з ОБЖД

 

Упорядкувати матеріали

по роботі з батьками (відповідно до ліній розвитку)

 

Упорядкувати матеріали по організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному закладі

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

Протягом року

 

 

 

Протягом року

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

Згідно плану

 

 

 

 

Протягом року

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

Вихователі

Вихователь-методист

 

 

 

 

Вихователі

Вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

Вихователь-методист

Вихователі

 

 

Вихователь-методист

Вихователі

 

 

 

 

Вихователь-методист

Вихователі

 

 

6.2.Вивчення, узагальнення і поширення  передового педагогічного досвіду

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

– Продовжувати впровадження в практику досвіду роботи вихователя ДНЗ №7 Шелюк О.М.

« Формування екологічної свідомості дошкільника)

( вихователі старших груп.)

– опрацювання теоретичної частини досвіду та рекомендованої літератури;

– ознайомлення з практичним матеріалом досвіду;

– відвідування занять.

 

-Продовжувати впровадження в практику досвіду роботи вихователя ДНЗ №7

Топчієвої І.Г.

« Громадянське виховання дітей дошкільного віку»

( вихователі середніх груп.)

– опрацювання теоретичної частини досвіду та рекомендованої літератури;

– ознайомлення з практичним матеріалом досвіду;

– відвідування занять.

 

Продовжувати  впровадження в практику досвіду роботи вихователя ДНЗ № 7 Заруби О.М.

« Ефективне використання художнього слова  на заняттях з фізичного виховання» (фізкерівник.)

– опрацювання теоретичної частини досвіду та рекомендованої літератури;

– ознайомлення з практичним матеріалом досвіду;

– відвідування занять.

 

упродовж року

 

 

 

 

Вересень

 

Жовтень

 

Листопад-квітень

 

 

 

 

 

 

Вересень

 

Жовтень

 

 

Листопад-квітень

 

 

 

Вересень

 

Жовтень

Листопад

Квітень

 

 

 

 

 

 

 

консульта-ція

 

 

 

 

вихователь-методист

 

 

 
2. Звітування педагогів про роботу над поглибленою темою 1 р. у кв. звіт вихователь-методист  
3. Оформлення  картотеки поглибленого вивчення педагогічного досвіду  педагогів закладу упродовж  року методична скарбничка вихователь-методист  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Адміністративно-господарська діяльність

7.1 Зміцнення матеріально-технічної бази

 

№ п/п Заходи Термін проведення Відповідальні Відмітка про виконання
1.

 

 

 

 

2

 

3

 

4

 

5.

 

6.

Зміцнення матеріально-технічної бази:

Естетичне оформлення приміщення дошкільного навчального закладу (стенди, квіти

Облаштування нетрадиційним обладнанням   майданчиків

Здійснення комплектування груп відповідно до віку дітей

Здійснення комплектування ДНЗ педагогічними кадрами

Перевірка готовності груп до нового навчального року

Контроль та готовність ДНЗ до зимового періоду

Протягом року

 

 

 

серпень

 

 

 

 

серпень

 

 

 

 

Директор

(завідувач)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

12

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

15

 

16

 

 

17

 

18

Контроль за роботою:

завгоспа:

Контролювати роботу завгоспа, щодо своєчасного завезення, збереження продуктів харчування з супровідною документацією, додержання термінів реалізації, вхідного контролю якості продуктів

Контролювати роботу завгоспа, щодо економічного використання миючих та чистячи засобів, своєчасного ремонту меблів та сантехнічного обладнання, використання режиму економії води та електроенергії (згідно ліміту)

Кухарів:

Закладку продуктів харчування

Якість приготування страв

Технологію приготування страв

Норми видачі порцій на групи

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог при обробці продуктів харчування

Виконання інструкції з ОП

Старшої медичної сестри:

Ведення бракіражної документації

Ведення медичної документації

Своєчасне придбання медикаментів та строки їх використання

Своєчасне обстеження дітей, проведення щеплень

Аналіз захворюваності

Своєчасне проходження медичного огляду працівниками ДНЗ

Контролювати якість прибирання приміщення ДНЗ

 

Перевірка лічильників води, перезарядка вогнегасників

Фінансово-господарська діяльність:

Контролювати своєчасне ведення та здачу необхідної документації:

–         табелів на зарплату;

–         табель щоденного відвідування дітей;

–         накопичувальні відомості щодо харчування дітей;

–         статистичний звіт;

–         документацію по фінансовій документації

Затвердження штатного розпису кошторису

Проведення інвентаризації, списування непридатного майна

Разом з батьківським комітетом контролювати роботу щодо залучення і використання бюджетних коштів

Придбати миючі засоби, медикаменти

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

Щотижня

 

 

Щомісяця

Серпень-вересень

Згідно з планом

 

 

Щоквартально

 

Листопад

Директор

(завідувач)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор

(завідувач)

сестра мед.старша

 

Директор

(завідувач)

сестра медична

старша

Заступник завідувача з господарства

 

 

 

 

Директор

(завідувач)

сестра мед.старша

 

 

 

Заступник завідувача з господарства

 

Батьківський комітет

Директор

(завідувач)

 

 

 

Заступник завідувача з господарства,сестра мед.старша

 

Вихователь-методист

 

 

7.2 Виробничі наради

 

№ п/п Питання, які обговорювалися Термін проведення Відповідальні виконання

 

1.

 

 

 

Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період

Організація харчування

Виконання правил внутрішнього трудового  розпорядку

Різне

Вересень

 

 

 

 

 

 

Директор

(завідувач)

Вихователь-методист

Заступник завідувача з господарства

сестра медична ст.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

Дотримання правил ТБ і ППБ на робочих місцях

Охорона праці вДНЗ

Санітарні норми утримання дошкільного навчального закладу

Аналіз захворювання

Про використання бюджетних коштів

Різне

Грудень

 

 

 

 

 

 

Директор

(завідувач)

Вихователь-методист

Заступник завідувача з госп.

сестра медична ст.

Заступник завідувача з господарства

 

 

 

 

 

3. Про стан ведення ділової документації, планування освітньо-виховного процесу

Виховання основ безпечної поведінки дітей в різних життєвих ситуаціях, а також культури безпеки у дорослих, відповідного ставлення до життя малят

Гурткова робота в ДНЗ

Різне

березень

 

 

 

 

 

Директор

(завідувач)

 

Вихователь-

методист

 

Заступник завідувача з господарства

сестра медична ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Стан організації роботи з батьками

Звіти про медичне обслуговування дітей в ДНЗ

Підготовка до нового навчального 2020 –2021 н.р

 

Про проведення оздоровчої кампанії влітку 2020 року

Різне

Травень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор

(завідувач)

Вихователь-методист

Заступник завідувача з господарства

Вихователі

сестра медична ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      VIII.ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОЇ РОБОТИ В ДНЗ

 

п-п

Заходи Термін виконання Відповідальний Примітки
Організаційна робота
1. Затвердження  плану-графіку роботи  сестри мед.старшої вересень Сестра мед.старша  
2. Здійснювати контроль по прийому   дітей-новачків  до  ДНЗ. Протягом року Сестра мед.старша  
3. Здійснення систематичного ведення всієї обов`язкової медичної документації за встановленою  формою. Протягом року Сестра мед.старша  
4. Брати участь у педрадах, нарадах за участю  завідуючої, на які виносяться питання  фізичного виховання та зміцнення здоров`я  дітей. Протягом року Сестра мед.старша  
5. Аналізувати стан захворюваності  з медичним і  педагогічним  персоналом  ДНЗ. Протягом року Сестра мед.старша вихователі  
6. Брати участь  у  батьківських  зборах Протягом року Сестра мед.старша вихователі  
7. Брати участь  у роботі з батьками дітей за  питаннями  організації  харчування  у  домашніх  умовах. Протягом року Сестра мед.старша вихователі  
8. Проведення  подачі  заявок  на  медикаменти,  придбання  медикаментів, списання  їх за нормами. Протягом року Сестра мед.старша

 

 
Лікувально – профілактична робота та організація харчування в ДНЗ
1. Проведення  антропометричних  вимірювань  дітей:

від  2  до  3  років

від  3  до  6  років

вересень сестра медична старша

 

 
2. Організація  поглибленого  медогляду  дітей  3 – 6 років  лікарями-спеціалістами.   сестра медична ст.  
3. Надання   медичної   допомоги  дітям,   які  захворіли,  забезпечення  їхньої  ізоляції  до приходу батьків. Протягом року сестра медична ст.  
4. Обстеження  дітей  та  співробітників  на  ентеробіоз  та  гельмінтоз.

 

  сестра медична ст.  
5. Забезпечення     медико – педагогічного   контролю  за  фізичним  вихованням  дітей,  виконання  режиму  дня. Протягом року вихователі

сестра медична ст.

 
6. Ведення   нагляду  за  виконанням  санітарно-гігієнічних  правил  приготування   їжі  та  термічною   обробкою   продуктів. Протягом року сестра медична ст.  
7. Брати участь  у  складанні   перспективного  та  щоденного  меню. Протягом року сестра медична ст.  
8. Забезпечення  вхідного  контролю  якості  продуктів. Протягом року сестра медична ст.  
9. Здійснювати перевірку  якості  приготовленої  їжі    та    ведення    за    формою  бракеражного    журналу. Протягом року сестра медична ст.  
10. Здійснювати підрахунок  калорійності  раціону. Протягом року сестра медична ст.  
11. Здійснювати проведення  С-вітамінізації. Протягом року сестра медична ст.  
12. Здійснювати контроль за веденням документації на харчоблоці Протягом року сестра медична ст.  
13. Здійснювати контроль  за  закладкою  продуктів  до  котла. Протягом року сестра медична ст.  
14. Здійснювати контроль  за  зберіганням  та  термінами  реалізації  продуктів,  що  швидко  псуються. Протягом року сестра медична ст.  
15. Здійснювати контроль  за  харчуванням  дітей  та  дотриманням   методики  проведення   цього   процесу. Протягом року сестра медична ст.  
16. Здійснювати забезпечення  медичного  кабінету  необхідними  ліками  та  медичними  інструментами. Протягом року сестра медична ст.  
17. Здійснювати інформування батьків щодо організації харчування Протягом року сестра медична ст.  
Оздоровча робота
1. Розробити раціональний графік  життєдіяльності  дітей в ДНЗ для  всіх  вікових  груп  на:

навчальний  рік

літній  період

 

  сестра медична ст.  
2. Здійснювати контроль  за  проведенням  поточних  та  генеральних  прибирань та  розподілом  обов`язків  серед  технічного  персоналу. Протягом року сестра медична ст.  
3. Здійснювати контроль  за  виконанням  правил  миття  посуду  (дезінфекції)  в  групах Протягом року сестра медична ст.  
4. Здійснювати контроль  за  дотриманням  вимог  під  час  карантину.   сестра медична ст.  
5. Проведення  санмінімумів  із  працівниками  ДНЗ.   сестра медична ст.  
Санітарно-просвітницька робота
1. Проведення  співбесід  із  батьками  та  співробітниками  з  підвищення  санітарно-гігієнічних  знань. Протягом року сестра медична ст.  
2. Проведення  бесід  і  консультацій  із  батьками  з  питань  раціонального  харчування  дітей, профілактики  різних  захворювань,  попередження  дитячого  травматизму. Протягом року сестра медична ст.  
3. Проведення  індивідуальних  бесід  із   батьками   про   стан   здоров`я  дітей. Протягом року сестра медична ст.  
4. Забезпечення  всіх  вікових  груп  «Санбюлетнями»  за  різною  тематикою:

«Профілактика  вітряної  віспи»;

«Попередження  кишкових  інфекцій»;

«Попередження  захворювань  на  туберкульоз».

Протягом року сестра медична ст.  
5. Оформлення  куточку  просвітницької  літератури   для   працівників   та   батьків. грудень сестра медична ст.  
Протиепідемічна  робота
1. Складання  плану  профілактичних  щеплень     на    рік    та    суровий  контроль    за   його    виконанням .  Аналіз   виконання   плану.   сестра медична ст.  
2. Доведення    до    відома    батьків  термінів   щеплень   дітей. Протягом року сестра медична ст.

вихователі

 
3. Здійснення контролю  за  зберіганням  та  використання    дезінфікуючих   та  мийних    засобів. Протягом року сестра медична ст.  
4. Проведення    планового    обстеження   дітей   на  педикульоз  та  коросту. Протягом року сестра медична ст.  
5. Проведення  протиепідемічних  та  гартувальних   заходів   щодо   боротьби   з   грипом   та    іншими  респіраторними  захворюваннями.   сестра медична ст.  
6. Проведення  планового  обстеження  всього  персоналу  на  кишкову  паличку.   сестра медична ст.  
7. Здійснення контролю  за  проведенням   ранкового   прийому   дітей. Протягом року сестра медична ст.  
8. Складання  плану  проходження  та  контроль  за  термінами  проходження  персоналом  медогляду   Директор(завідувач)

сестра медична ст.

 
9. На   час   карантину здійснювати   контроль   за  дотриманням  ізоляції  груп  у  приміщенні   та   на   ігрових   майданчиках.   сестра медична ст.  
10. Складання  плану  заходів  під  час  наявності   інфекційних   захворювань,  контроль  за  їх  виконанням.   сестра медична ст.  
11. Здійснювати суворий  контроль  за  прийомом  до   ДНЗ   дітей,   які   хворіли   на  кишкові   інфекції.   сестра медична ст.  
Санітарно-гігієнічна робота
1. Здійснювати контроль  за  санітарним  станом  приміщень,  ігрових  майданчиків. Протягом року сестра медична ст.  
2. Здійснювати контроль  за  повітряно – температурним   режимом. Протягом року сестра медична ст.  
3. Здійснювати контроль   за   виконанням   співробітниками   правил   особистої  гігієни. Протягом року сестра медична ст.  
4. Здійснювати контроль  за  своєчасною  зміною  постільної    білизни,     рушників,  серветок,    якістю   прання. Протягом року сестра медична ст.  

 

 

 

ДОДАТОК №1

План роботи з  безпеки життєдіяльності        учасників навчально-виховного    процесу

на 2020-2021 н.р

з/п

Зміст роботи Термін

виконання

Відповідальні Форма

відображення

 

виконання

1 2 3 4 5 6
  Робота щодо запобігання всіх видів дитячого травматизму
  Організаційна робота        
1 Суворе дотримання вимог безпеки під час роботи.

 

постійно Директор(завід увач)

 

Наказ  
2 Ознайомлення трудового колективу із Законом України «Про охорону дитинства», «Про дорожній рух». «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» вересень

1раз

на місяць

Директор(завідувач) Збори

трудового

колективу

 
3 Видати наказ «Про заходи щодо безпеки життєдіяльності та профілактики дитячого травматизму» Протягом

року

Директор(завідувач) Наказ  
4 Проведення інструктажів для працівників з питань безпеки діяльності працівників дошкільного закладу під час навчально-виховного процесу вересень червень Директор(завідувач) Журнал інструктажів  
5 Перегляд інструкції з безпеки життєдіяльності і видати педпрацівникам під підпис:

·        під час організації прогулянки;

·        під час проведення за гартувальних процедур;

·        під час проведення занять з зображувальної діяльності;

·        під час організації сну дітей;

·        під час проведення екскурсій, піших переходів;

·        під час організації ранкового прийому;

·        під час організації трудової діяльності;

·        під час організації прийому їжі;

·        під час проведення занять з фізичного виховання, ранкової гімнастики, музичних занять, свят

серпень Директор(завідувач)    
5. Здійснення технічного контролю приміщення дитячого закладу та справність обладнання постійно Заступник зав.з госп. Інформація  
6. Догляд за станом території (особливо вентиляційних колодязів) з метою виявлення небезпечних предметів, що загрожують  життю і здоров’ю дітей. постійно ЗаступникЗав.згосп.

Вихователі

Інформація  
7. Дотримуватися Типових правил протипожежної безпеки. постійно Заступник зав.з госп. Інформація  
8. Проводити наради при завідувачу з питань охорони життя і здоров’я дітей один раз на місяць Директор(завідувач) Протоколи  
9 Аналізувати роботу щодо запобігання дитячого травматизму та своєчасно надавати звіти до управління освіти адміністрації Дзержинського  району. щоквартально Директор(завідувач) звіт  
  Методична робота        
10 Консультація для педагогів «Формування у дошкільників свідомого ставлення до особистої безпеки та безпеки тих, хто поруч» Третій тиждень грудня Вихователь-методист Книга консультацій  
11 Оформлення виставки в методичному кабінеті:

·        «Дитина і дорога»

·        «Дітям про пожежну безпеку»

·        «Школа екстремальних ситуацій»

грудень

квітень

 

 

 

 

червень

Вихователі Методичний кабінет  
12 Поповнити методичний кабінет і групи методичною, дитячою літературою та наочними посібниками протягом року Директор(завідувач)

, вихователі

   
13 Перегляд заняття в старшій групі «Нам на вулиці не страшно» грудень Вихователь Конспект заняття  
14 Добір і систематизація ігор у всіх групах з теми «Правила дорожнього руху» протягом року Вихователі    

Контроль за дотриманням безпеки життєдіяльності

 

1 2 3 4 5 6
1 Організація роботи з охорони життя та здоров’я дітей постійно Директор(завідувач) Діловий щоденник  
2 Робота вихователя щодо формування у дошкільників знань про правила дорожнього руху, пожежної безпеки, поводження серед людей та предметів, «Школа екстремальних ситуацій» протягом року Директор(завідувач)

 

Планування

освітньо-виховної роботи

 
3 Дотримання режиму дня Постійно Директор(завідувач)

 

Інформація  
4 Огляд виносного матеріалу для ігор і праці на прогулянці Постійно Директор(завідувач)

 

Інформація  
5 Забезпечення терморегуляції організму дітей під час прогулянок Постійно Вихователі Інформація  
6 Стан ігрових майданчиків стосовно охорони життя і здоров’я дітей Постійно Вихователі Інформація  
7 Робота з батьками щодо профілактики дитячому травматизму вдома (наявність відповідного матеріалу в батьківських куточках) Постійно Вихователі Батьківські куточки  

 

 

 

 

 

8 Організація роботи з дітьми на тему «Дорожня абетка» раз на квартал Директор(завідувач)

 

Діловий щоденник  

 

 

Робота з батьками щодо охорони життя та безпеки життєдіяльності дітей

 

1 2 3 4 5 6
1 Ознайомити батьків  (під підпис) з пам’ятками та порадами з різних видів безпеки життєдіяльності дітей вересень

травень

Вихователі Пам’ятки  
2 Індивідуальні бесіди з батьками:

·        попередження пожежі

·        електроприлади, розетки, вимикачі;

·        спілкування дітей з тваринами, співіснування з комахами;

·        спілкування з незнайомцями;

·        гігієна слуху, зору. Освітлення. Меблі;

·        як запобігти дитячій жорстокості;

·        одягнемось по погоді;

отруйні речовини, запобігання отруєнню дітей.

щомісяця Вихователі Перспективне планування  
3 Тематика папок-пересувок:

·        «Увага – Пожежа!»;

·        «Отруйні гриби, ягоди, рослини»;

·        «Увага всім! Сигнали ЦО»;

·        «Лікує природа»;

·        «Сам удома»;

·        «Основні правила загартування».

протягом року Вихователі Папки-пересувки  
4 Консультації для батьків:

·        «Дитина на вудиці»;

·        «Емоції та конфлікти»;

·        «Поведінка батьків-приклад для наслідування»;

·        «Інфекційні захворювання»;

·        «Ожеледиця, травми від падіння»;

·        «Температурні травми дітей від гострих та вибухонебезпечних предметів, ураження електрострумом, отруєння»;

·        «Особиста безпека дитини»;

·

 

вересень

жовтень

листопад

 

грудень

січень

лютий

 

 

березень

квітень

Вихователі Перспективне планування  
5 Спортивна розвага за участю батьків на закріплення правил безпеки життєдіяльності «Бережімо життя!» квітень Вихователі конспекти розваг  
6 Організувати зустріч з поліцією квітень

червень

Директор(завідувач) Інформація  
7 Екскурсія до пожежної частини квітень

червень

Вихователь-методист Інформація  

 

                                                   

 

 

 

            

                                                                       ДОДАТОК №2

СВЯТА ТА РОЗВАГИ

на 2020-2021  рік

 

ЗМІСТ РОБОТИ Термін Відповідальний Місце проведення, учасники Відмітка про виконання
1. 1 вересня. вересень музкерівники спорт. майдан,

педагоги та діти

 
2. Осінній ярмарок. жовтень музкерівники спорт. майдан,

педагоги та діти

 
3. Родинний захід «Чарівниця осінь в гості завітала». листопад музкерівники педагоги, діти, батьки  
4. Новорічна казка. грудень музкерівники муз. зала,

педагоги, діти, батьки

 
5. Щедрий вечір, добрий вечір. січень музкерівники педагоги, діти, батьки  
6. Тематичний день «Малючок-здоров’ячок». січень вихователі,

музкерівники

педагоги, діти, батьки  
7. Концерт «Співаємо, танцюємо – всіх зачаруємо». лютий вихователі,

музкерівники

педагоги, діти, батьки  
8. Матусин день. березень музкерівники педагоги, діти, батьки  
9. Веснянка. квітень музкерівники муз. зала,

педагоги, діти, батьки

 
10. День перемоги. травень музкерівники муз. зала,

педагоги, діти, батьки

 
11. Випускний бал. травень музкерівники муз. зала,

педагоги, діти, батьки

 

 

 

 
12. Тиждень безпеки дитини. травень вихователі муз. зала,

педагоги, діти, батьки

 
13. Планета дитинства. червень музкерівники муз. зала,

педагоги, діти, батьки

 
14. Фізкультурні розваги. 2 рази на місяць музкерівники муз. зала,

педагоги, діти

 
15. Фізкультурні свята. 3 рази на рік музкерівники муз. зала,

педагоги, діти, батьки

 
16. Спортивні змагання «Перші кроки». квітень музкерівники муз. зала,

педагоги, діти, батьки

 

 

17. День здоров’я. щомісячно музкерівники муз. зала,

педагоги, діти

 
18. Розваги за планом:

·        ляльковий театр;

·        драматизація;

·        концерт старших дітей;

·        тематичні розваги.

1раз у квартал музкерівники муз. зала,

педагоги, діти

 
19. День відкритих дверей. Жовтень,

травень

вихователь – методист, музкерівники ДНЗ,

педагоги, діти, батьки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

ДОДАТОК №3

МЕДИКО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ

ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА

 

                    Заходи Термін проведення Відповідальний Відмітка про виконання
1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення  дотримання санітарних норм активної рухової діяльності дітей протягом дня.

 

Забезпечення  необхідного тренуючого ефекту занять з фізичної культури:

2 – у приміщенні;

3 – на прогулянці.

 

Проведення  повного обсягу форм фізичного виховання:

·        ранкову гімнастику та гігієнічну гімнастику після сну;

·        фізкультурні хвилинки на заняттях, фізкультпаузи, пішохідні переходи;

·        заняття з фізкультури, застосування елементів корегуючої   гімнастики (килимки здоров’я, масажні килимки, ребристі дошки);

·        спортивні свята, розваги, змагання.

 

упродовж року

 

 

упродовж року

 

 

 

 

упродовж року

вихователі

 

 

 

вихователі

 

 

 

 

 

 

 

вихователі

 

 

 

        

 

 

 

                                              ЗАГАРТУВАННЯ

 

          Заходи Термін проведення Відповідальний Відмітка про виконання
 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

Створення  в закладі необхідних умов для фізичного розвитку та здоров’я малюків   відповідно до санітарно- гігієнічних вимог.

 

Здійсненя  повного комплексу оздоровчо-загартовуючих заходів.

 

Проведення  загартування повітрям:

·        протягові провітрювання відповідно до графіків провітрювання;

·        проведення ранкової гімнастики та фізкультурних занять з відкритими вікнами або фрамугами;

·        перебування на свіжому повітрі.

 

Проведення  загартування водою:

·        миття рук по лікті, умивання після сну.

Проведення  ходіння босоніж по килимку  в групі при проведенні ранкової гімнастики, фізкультурних занять, по масажних килимках, ребристих дошках.

Виховання культурно-гігієнічних навичок.

 

упродовж року

 

 

 

упродовж року

 

упродовж року

 

 

 

 

 

 

щоденно

 

 

упродовж року

 

 

 

упродовж року

 

 

упродовж року

 

вихователі

 

 

 

 

вихователі

 

 

вихователі

 

 

 

 

 

 

 

вихователі

 

 

вихователі

вихователі

 

вихователі

 

              

 

ДОДАТОК 4

                                         ГУРТКОВА РОБОТА

 

з/п

  Заходи Термін проведення Відповідальний Відмітка про виконання  
1. Продовжувати роботу гуртка «Крамничка казок» для дітей старшого  дошкільного віку             (6-7 й р.ж.).(театральний) Четвер

15.40

Заруба О.М.

 

   
2. Продовжувати роботу гуртка «Знай, люби і бережи» для дітей старшого дошкільного віку   (6-7-й р.ж.) (екологічний) Середа

(п’ятниця)

9.35

Шелюк О.М.

 

   
3 Продовжувати роботу гуртка «Перлинка» для дітей  5,6-7-й р.ж. (музичний) Вівторок

15.30

Лавріненко А.А.

 

   
4 Продовжувати роботу гуртка

« Сольмінка» для дітей  5,6-7-й р.ж. (музично- драматичний)

Понеділок

15.30

Гаврилюк Л.І.

 

   
5 Продовжувати роботу гуртка «Маленькі актори» для дітей старшого дошкільного віку (4-й р.ж)(драматизація) Четвер

15.30

Стеценко Г.В.

 

   
6 Продовжувати роботу гуртка «Талановиті пальчики» дітей середнього дошкільного віку   3р.ж.). Вівторок

( середа)

15.40

Бандура А.С.    
7 Продовжувати роботу гуртка «Кольорові фантазії» для дітей   дошкільного віку (5- й р.ж.).

(малювання)

Четвер

15.40

Литвиненко А.М.    
8 Організувати роботу гуртка  «Вправні рученята»

старший дошкільний вік

Вівторок

( середа)

15.40

Ковальчук Ю.В.    
9 Продовжувати роботу гуртка

« Малята-здоров’ята»

( оздоровчо-корекційна робота з дітьми, що мають вади зі здоров’ям)

Четвер

15.40

Рижкова Н.А..,

Директор

(завідувач)

 

   
10 Організувати роботу гуртка

« Казковий дивограй» середній дош.вік, театральний

Середа (п’ятниця)

9.35

Хармак Ю.М.    
11 Продовжувати  роботу гуртка «Народ скаже, як зав’яже» дітей старшого дошкільного віку   (6-7-й р.ж.).(етнографічний з розвитком мовлення) Середа (п’ятниця)

9.35

Топчієва І.Г.

Вихователь

 

   
12 Продовжувати роботу гуртка «Веселе тістечко» дітей старшого дошкільного віку   4-й р.ж.). Вівторок

(середа)

15.40

Валах Л.П

 

   
13 Продовжити роботу гуртка

« Завиток» середній дош.вік. декоративне малювання

Вівторок

(середа)

15.40

Тарасенко М.Д.    
14 Продовжити роботу гуртка

« Абетка безпеки» для дітей середнього дошкільного віку

(4-й р.ж.)

Середа

(четвер)

15.35

Панченко Н.М.    
15 Організувати роботу гуртка

«Веселкова палітра»

Середній дошкільний вік

Вівторок

(середа)

15.40

Бура Л.М.    
16 Продовжити роботу гуртка

« Мандруємо казкою» старшого дошкільного віку   (3й р.ж.).

Середа

(четвер)

15.35

Герасименко О.Ю.    
17 Продовжити роботу гуртка

« Народна скарбничка» (патріотичне виховання)

Середа

15.40

Коваленко С.І.    
18 Організувати роботу гуртка

« Веселі пластилінові кульки»

Старший дошкільний вік

Вівторок

(середа)

15.40

Шамрай О.Л    

 

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *